Medlemsansökan

Här finner Du blanketter och direktiv för att fylla i ansökningsblanketten. Bekanta dig först via linken ”Vad är sjöbjörnsverksamhet? och ” Kan jag bli Sjöbjörn?” Här finner Du bl.a. uppgifter om kostnaderna.

Merikarhut – Sjöbjörnarna ry antar nya medlemmar en gång per år. Medlemsansökan med alla bilagor bör vara kansliet till handa senast 31.10. Endast fullständiga ansökningar behandlas. Reservera tid och gör ansökan med omsorg!

Ansökan består av två delar: medlemsansökan samt ansökan att båten registreras i sjöbjörnsregistret. Till ansökan bör bifogas kopia på gällande båtcertifikat samt giltigt båtregisterbevis utfärdat av Trafi.

Den sökande bör ha utlåtande av tre personer, som har känt honom/henne och hans/hennes seglingserfarenheter tillräckligt länge.  Remissgivarna bör ha varit medlemmar i Sjöbjörnarna i minst tre år. Be om lov av varje remissgivare särskilt. Be om lov av varje remissgivare särskilt (föreningens kansli tar kontakt med dessa personer som, efter att din ansökan kommit, får en kopia av desamma). Om du inte i din bekantskapskrets har någon remissgivare som känner dig tillräckligt väl, så kontakta kansliet. Styrelsen kan vid behov anordna en intervju.

En förutsättning för ett godkännande är att

  • Sökande är till sina personliga egenskaper lämplig i sjöbjörnsgemenskapen.
  • Segling är en aktivitet som den sökande ägnar sig åt hela sommaren och han/hon har under sommaren en betydande mängs seglingsdagar, och också nautiska mil, som skeppare på båten.
  • Den sökande har som skeppare på båten under minst de fem senaste åren flera betydande långfärdsseglatser bakom sig, också på öppet hav i Östersjöregionen.
    Båtens storlek och besättningens sammansättning tas i beaktning vid bedömningen av ovan angivna krav.
  • Den sökande är en kunnig och erfaren seglare som kan ta ansvar för sig egen och besättningens säkerhet också i krävande förhållanden.
  • Den sökande har varit minst fem år medlem i någon av Segling och Båtsport i Finlands eller en motsvarande organisations medlemsorganisationer.
  • Den sökandes båt är lämpad för långfärdsseglatser och kan godkännas i föreningens båtregister.
  • Den sökande accepterar vår förenings syfte och förbinder sig att följa föreningen stadgar, allmänna regler och miljömedveten (Miljöprogram).

Gör så här:

OBS!

Kontrollera de uppgifter du fyllt i och försäkra dig om att du också har bifogat bilagorna. Din ansökan förmedlas till Sjöbjörnarna, då du klickar på Skicka-knappen. Samtidigt skickas den också till din e-mail. Om du inte fyller i blanketten på en gång, kan du återvända till blanketten genom att beställa en link. Linken är giltig i 30 dagar. Fyll också i blanketten för Ansökan om registrering av båt.

Föreningens styrelse antar nya medlemmar efter prövning. De sökande blir senast den 1 mars per brev informerade om styrelsens beslut. Slutligt godkännande får sökandena efter att de har deltagit i de introduktionsträffar som föreningen arrangerar under våren.