Medlemsansökan

Här finner du blanketter och direktiv för att fylla i ansökningsblanketten. Bekanta dig först via länken ”Vad är sjöbjörnsverksamhet? och ” Kan jag bli Sjöbjörn?” Här finner du bl.a. uppgifter om kostnaderna.

Merikarhut – Sjöbjörnarna ry antar nya medlemmar en gång per år. Medlems- och båtregistreringsansökningar med bilagor bör vara kansliet till handa senast 31.10 (bristfälliga ansökningar behandlas ej). Reservera tid och gör ansökan med omsorg!

Ansökan består av två delar: medlemsansökan samt ansökan att båten registreras i sjöbjörnsregistret. Gå till båtregistreringsansökan i slutet av medlemsansökan. Bifoga kopior på gällande segelförenings båtcertifikat samt giltigt Trafis registreringsbevis och nationalitetshandling för farkost (båda sidor) till båtregistreringsansökan.

Den sökande bör ha utlåtande av tre personer, som har känt honom/henne och hans/hennes seglingserfarenheter tillräckligt länge.  Remissgivarna bör ha varit medlemmar i Sjöbjörnarna i minst tre år. Be om lov av varje remissgivare särskilt (en kopia av ansökan ska skickas till remissgivarna).

En förutsättning för ett godkännande är att

  • Sökande är till sina personliga egenskaper lämplig i sjöbjörnsgemenskapen.
  • Segling är en aktivitet som den sökande ägnar sig åt hela sommaren och han/hon har under sommaren en betydande mängs seglingsdagar, och också nautiska mil, som skeppare på båten.
  • Den sökande har som skeppare på båten under minst de fem senaste åren flera betydande långfärdsseglatser bakom sig, också på öppet hav i Östersjöregionen.
    Båtens storlek och besättningens sammansättning tas i beaktning vid bedömningen av ovan angivna krav.
  • Den sökande är en kunnig och erfaren seglare som kan ta ansvar för sig egen och besättningens säkerhet också i krävande förhållanden.
  • Den sökande har varit minst fem år medlem i någon av Segling och Båtsport i Finlands eller en motsvarande organisations medlemsorganisationer.
  • Den sökandes båt är lämpad för långfärdsseglatser och kan godkännas i föreningens båtregister.
  • Den sökande accepterar vår förenings verksamhetsprinciper och förbinder sig att följa föreningen stadgar, allmänna regler och miljömedveten (Miljöprogram).

Gör så här:

OBS!

Kontrollera de uppgifter du fyllt i och försäkra dig om att du också har bifogat bilagorna. Din ansökan förmedlas till Sjöbjörnarna, då du klickar på Skicka-knappen. Om du inte fyller i blanketten på en gång, kan du återvända till blanketten genom att beställa en länk. Länken är giltig i 30 dagar.

Föreningens styrelse antar nya medlemmar efter prövning. Besluten bekräftas under februari–mars och alla sökande informeras personligt. Slutligt godkännande får sökandena efter att de har deltagit i de introduktionsträffar som föreningen arrangerar under våren.