DIREKTIV FÖR SJÖBJÖRNAR

Denna text är avsedd till vägledning för våra nya medlemmar och också till påminnelse för var och en av oss.

Allmänt
Föreningen Merikarhut-Sjöbjörnarna ry består av aktiva långfärdsseglare med förståelse för vår enastående skärgård och dess ömtålighet. Medlemskåren utgörs sålunda av medlemmar inom båtsportsföreningarna, vilka ifråga om sjömanskap och uppträdande är ett föredöme för sin omgivning.

Var och en av oss representerar Sjöbjörnarna och påverkar med sitt handlande den allmänna uppfattningen om Sjöbjörnarna. Sjöbjörnsandan är ryggraden i föreningens verksamhet, och en väsentlig del av denna sjöbjörnsanda är talkoverksamheten. Den fördjupar det inbördes kamratskapet och ansvarskänslan och bidrar på ett betydande sätt till att minska kostnaderna för våra fastigheter.

Sjöbjörnsflaggan/vimpeln i salningen förpliktar oss att uppträda som föredömliga långfärdsseglare.

Medlemskap
Medlem är årsmedlem, make-/makamedlem eller ständig medlem. Dessutom finns hederskommodor, hedersmedlemmar och av föreningen kallade medlemmar. Dessas samt funktionärernas båtar igenkänns på sina olika medlemsflaggor/vimplar.

Ansökan om medlemskap godkänns av styrelsen efter prövning med stöd av utlåtanden av tre medlemmar med minst fem års medlemskap. Ifall den sökande inte har de erfordrade utlåtanden av tre medlemmar, kan styrelsen efter övervägande utse en kommitté för att avgöra den sökandes lämplighet som medlem. En viktig förutsättning är att sökanden till sina personliga egenskaper är lämplig som medlem och att han eller hon sedan minst fem år är medlem i sällskap eller klubb hörande till Segling och Båtsport i Finland ry. Dessutom förutsätts att sökanden är en erfaren seglare som gjort ett flertal längre färder som befälhavare. Sökandens båt skall fylla kraven på en långfärdsbåt för inregistrering i föreningen. Av särskilda skäl kan styrelsen godkänna, som medlem, en sökande, som inte äger en båt. Även i detta fall bör den nya medlemmen vid inskrivningen erlägga registreringsavgiften för den första båten.

Maka eller make till en medlem i föreningen kan utan inskrivningsavgift antas som make/ makamedlem. Han eller hon bör vara medlem i en förening hörande till SBF. Ett registrerat parförhållande likställs med äktenskap.

Barn till medlemmar kan om de under invalsåret är 18–29 år gamla antas som årsmedlemmar utan att ha egen båt. Årsmötet fastställer inskrivningsavgiften för en sådan medlem. Han eller hon erlägger första båtens registreringsavgift då han/hon blir ägare till en båt, som finns i registret, eller blir inskriven i registret. Den unga person som söker medlemskap bör vara medlem i en förening tillhörig SBF och någondera föräldern bör ha varit medlem av Merikarhut-Sjöbjörnarna ry i minst fem år. Ytterligare förutsätts att den sökande har påvisad praktisk erfarenhet av långfärdssegling även som befälhavare, att seglingsintresset är levande och varit tillräckligt långvarigt. Vidare krävs minst Finlands Navigationsförbunds skärgårdsskepparexamen eller motsvarande examen tex. inom sjöscouterna eller marinen.

Funktionärer
Föreningens verksamhet handhas av en styrelse med tolv medlemmar som till sin hjälp har olika kommittéer. För hamnarnas skick, underhåll och utveckling ansvarar hamnvärdarna som särskilt utsetts för varje hamn. Hamnvärdarna utför sitt värdefulla arbete frivilligt och utan ersättning. Det är varje sjöbjörns plikt att självmant underlätta deras arbete.

Föreningens kansli har adressen Skeppsbrogatan 12, 00140 Helsingfors, telefon +358 50 512 7363, e-post: info@merikarhut.fi. Adressen till sjöbjörnarnas hemsida är www.merikarhut.fi

Båtar
Som sjöbjörnsbåt godkänns en båt som är lämpad för långfärder. Båten skall vara införd i båtregistret hos en sådan segel- eller båtsportförening som har rätt att använda egen segelföreningsflagga, och båten skall vara besiktigad årligen. Också en båt som har införts i en segelförening som är medlem i Svenska Seglarförbundet eller är upptagen i motsvarande register i Sverige kan införas i föreningens båtregister. I fråga om båten, som bör vara lämpad för familjesegling, skall ett av följande ägarförhållanden gälla: båten ägs av en medlem i Merikarhut-Sjöbjörnarna ry eller båten ägs till minst hälften av en sjöbjörnsmedlem eller båten ägs av flera medlemmar tillsammans. Sålunda kan en firmaägd båt inte godkännas som sjöbjörnsbåt. Alla ägare till en båt ägd av en familj (föräldrar och barn) behöver inte vara föreningsmedlemmar. Alla som antecknats som ägare, erlägger registreringsavgiften för första båten. Denna bestämmelse gäller inte en make-/makamedlem som är delägare i en samägd båt. För varje båt erläggs en årlig båtavgift.

En typisk sjöbjörnsbåt är väl lämpad och utrustad för långfärder, trygg och i alla situationer möjlig att manövreras av befälhavaren och hans familj.

Långfärd till sjöss är förbundet med frihet från jäkt och brådska. Därför anses snabbgående, s.k. planande båtar inte lämpliga som sjöbjörnsbåtar.

Extremt stora båtar (stort deplacement, djupgående, bredd eller vindfång) kan orsaka problem eller faromoment i hamnen eller för andra sjöbjörnsbåtar. Övermåttan stora båtar godkänns därför inte för inregistrering i föreningens båtregister.

Styrelsen överväger och gör beslut om inregistrering av båt. Vissa skäl, såsom en till åren kommen medlems byte till lätthanterligare båt, kan efter särskild bedömning leda till att båttypen som ett undantag accepteras i båtregistret men endast för denna medlems bruk. En sådan båt är i båtregistret utmärkt med en stjärna.

Styrelsen kan av olika skäl överväga att låta registrera en överstor båt i föreningens båtregister, men då har denna båt inte rätt att använda hamnens bojar eller bryggor. Sådana båtar är utmärkta i båtregistret med två stjärnor och bör i SB-hamnarna i salningen föra flagga / vimpel för stora sjöbjörnsbåtar.

Det bör alltså noteras att styrelsens beslut om inregistrering av en viss båtmodell icke utgör något prejudikat. Om en aktuell båt inte klart fyller ovan angivna villkor, är det skäl att förhöra sig om styrelsens åsikt beträffande registrering innan köpet av ny båt slutligt slås fast.

Båt som ligger i sjöbjörnshamn bör alltid kunna identifieras. Därför skall båtens namn kunna läsas också från stranden och sjöbjörnsflaggan/vimpeln skall alltid vara hissad.

Under seglingssäsongen kan man i normala fall få en interimistisk registrering via föreningens kansli.

Befäl och besättning
Då båt för föreningens flagga bör befälhavaren vara medlem i föreningen. I båten bör finnas giltigt båtcertifikat från den klubb i vars båtregister båten är införd.

Besättningen utgörs i första hand av befälhavarens familjemedlemmar. Befälhavaren kan också medföra gäster och är då ansvarig för deras uppträdande i hamn. Det är dock inte meningen att sjöbjörnshamnarna skall användas för representation eller umgänge med affärsbekanta.

Insegling och förtöjning
Vid insegling i hamn bör farten anpassas så att landförtöjning kan göras utan besvär eller fara för andra båtar. Högsta tillåtna hastighet inom hamnområdet är 4 knop. Seglare bör fira segel i god tid och komma in i hamn för motor. Tillräckligt många fendertar bör hållas klara redan före landningen.

Det hör till att besättningarna i hamnen hjälper inkommande båt både vid val av förtöjningsplats och vid förtöjning. När hamnen börjar fyllas, flyttas båtar och förtöjningslinor så, att hamnkapaciteten blir möjligast väl utnyttjad och vid behov hjälps inkommande båtar till lämpliga platser i andra ledet. En sjöbjörnshamn är aldrig fullsatt.

Insegling nattetid kräver särskild försiktighet så att andra båtar i hamn inte blir störda. I en fullsatt hamn kan det vara tillrådligt att ankra eller att bli vid förhalningsbojen om sådan finns. Båt som ligger för ankar bör nattetid ha ankarlanternan tänd.

I hamnarna kan i allmänhet flera båtar använda samma boj, men de rådande och rapporterade väderleksförhållandena bör beaktas när bojarna belastas.

Att använda ankare för till varje skeppares och besättnings grundkunskaper.

Då bojen tas eller lämnas måste man se till att förtöjningslinorna är sträckta på ett sådant sätt att andra båtar vid samma boj inte löper risk att hugga i strandstenar eller brygga.

Anteckningar i hamnens gästbok
Till befälhavarens första åtgärder efter landförtöjning hör att i hamnens gästbok införa ankomstdatum, båtens namn, klubb, sitt eget och hela besättningens namn. Texta tydligt! Gästbokens slutdel är till för bastureservering och bör ifyllas korrekt och fullständigt av bastubadaren. Om vistelsen i hamnen blir längre än ett dygn är det önskvärt att också avgångsdatum antecknas i gästboken.

Anteckningarna i gästboken är viktiga för den statistik som årligen uppgörs och utnyttjas vid planeringen av hamnarnas utveckling.

Hamnar och nyttjanderätten
Hamnar som ägs eller disponeras av föreningen bör ses som privat område jämförbart med gårdsplan. Allemansrätten tillåter ingen att förtöja inom vårt egentliga hamnområde eller vid våra hamnanläggningar och inte heller vid något annat ställe där det inverkar störande på vårt gårdtun. Detta omfattar bl.a. basturna, byggnaderna, grillplatserna, dassen och sittgrupperna.

Våra hamnar kan inte jämställas med skärgårdens byhamnar eller naturhamnar. Om en båt i hamnen inte för sjöbjörnsvimpel och inte heller är införd i sjöbjörnarnas båtregister, bör man hövligt förhöra sig om saken av befälhavaren. Skulle det visa sig, att båten inte har rätt att nyttja sjöbjörnshamnen, ombeds båten vänligt och hövligt att avlägsna sig. Här är det lämpligt att upplysa besättningen om var den närmaste allmänna småbåtshamnen ligger. Emellertid får ingen avvisas från våra hamnar om en nödsituation är för handen eller båten behöver skydd p.g.a. hårda vindar. Att avvisa en utomstående från hamnen är alldeles speciellt en situation som, om den sköts illa, i onödan orsaker en felaktig bild av föreningen.

Våra hamnar är avsedda att vara etapphamnar under långfärd. Vistelse i samma hamn bör därför inskränkas till högst tre dygn med undantag för tvingande omständigheter.

I hamnarna är det varje medlems naturliga plikt att vårda sig om föreningens egendom och att frivilligt delta i arbetet med byggande, iståndsättning och underhåll. Större arbeten leds personligen av hamnvärdarna eller görs enligt skriftliga instruktioner som de lämnat. Talkoverksamhet fördjupar kamratskapet och sänker våra fastighetskostnader betydligt.

Flaggning
Sjöbjörnarna följer Segling och Båtsport i Finland rys i kraft varande flaggreglemente för fritidsbåtar (utgåva 2012) samt föreningens eget flaggreglemente. Båtarnas akterflagga hissas och halas enligt allmänna flaggningsföreskrifter.

Första båt som kommer till en sjöbjörnshamn, Jomalö undantagen, skall omedelbart hissa sjöbjörnsflaggan. Flaggan förvaras i en låda fäst vid hamnens flaggstång eller dess omedelbara närhet. Flaggan halas inte till natten. Sista båt som lämnar hamnen halar flaggan.

På officiella flaggdagar hissas Finlands flagga. På Finlands flaggas dag börjar flaggningen på midsommaraftonen kl. 18.00 och avslutas på midsommardagen kl. 21.00.

Båtens sjöbjörnsflagga/vimpel visar att befälhavaren är medlem i Merikarhut-Sjöbjörnarna ry och anger dessutom hans medlemsstatus. Det finns särskilda flaggor/vimplar för hederskommodor, hedersmedlem, kallad medlem, kommodor, vicekommodor, förtroendeman och funktionär, årsmedlem samt en trekantig vimpel avsedd för hamnmästare.

Sjöbjörnsflaggan/vimpeln förs dygnet runt under hela seglingssäsongen både i hamn och under gång. Var och en medlem bör se till att flaggan/vimpeln är hel och att en i reserv finns i båten.

Vid seglatser utomlands hör det till gott sjömanskap att följa reglerna om artighetsflaggning. Tillsammans med artighetsflaggan och på samma plats i salningen förs inga andra flaggor eller vimplar.

Om båten överlåts till person som inte är medlem i föreningen skall sjöbjörnsflaggan/vimpeln avlägsnas från båten. Om flagga eller vimpel förs utan lov, kan styrelsen avföra båten ur registret temporärt eller permanent efter att ha gett ägaren tillfälle att förklara sig.

Byggnaderna och deras användning
Seglarstugorna har funktionen som samlingsplats till vilken alla medlemmar har tillträde oberoende av ankomsttid. Övernattning i seglarstugorna och basturna är förbjuden.

Seglarstugor och bastur hålls låsta. En numrerad nyckel kan av medlem utkvitteras på kansliet. Nyckeln får inte överlåtas åt person som inte är medlem i föreningen.

Sjöbjörnar som besöker hamnarna övernattar i sina båtar.

Basturna och deras användning
Bastureservering kan göras endast av besättningen på båtar förtöjda i hamnen eller förankrade inom hamnens vattenområde. Sjöbjörn i hamn kan inte på förhand reservera bastu för sjöbjörn som anländer senare.

Bastutur reserveras med anteckning i gästbokens bastureserveringsdel. Anteckning bör göras även om inga andra båtar ligger i hamnen. Fyll i alla kolumner med tydlig lättläst handstil. Bastuavgiften faktureras och statistik uppgörs efter säsongens slut enligt de anteckningar som har gjorts i gästboken.

Sträva till att reservera följande lediga bastutur.

Om gemensamma bastuturer kvällstid tillämpas i hamnen, gör en klar och tydlig anteckning om ditt deltagande i den gemensamma bastuturen. Om det inte finns en enda anteckning en timme innan den gemensamma bastuturen skall börja, återgår man till ett normalt reserveringsförfarande.

Båtlag, som anlänt redan på förmiddagen, bör ta sina bastuturer före kl. 16.00, speciellt under högsäsongen.

En bastureservation kan inte göras för följande dag.

Varje båtlag får bada en timme. Tid som åtgår till uppvärmning av en kall bastu räknas inte.

På bastuugnen får man använda endast regnvatten ur bastuns regnvattentunnor eller färskvatten ur förrådet i egen båt. Havsvatten får under inga omständigheter kastas på röset. Brunnsvatten kan användas för att kasta bad på basen av hamnvärdarnas direktiv.

Det är absolut viktigt att ta hand om snyggheten och renheten i bastun. I bastun finns redskap och tvättmedel för att rengöra lavar, golv och ämbar. Det är lättast att rengöra och städa i samband av uppvärmningen av bastun och renheten granskas efter varje bastutur. Askan bör avlägsnas ur eldstaden före den första uppvärmningen och föras till ett för den avsett kärl med lock.

Märk att bastu och bastustrand inte får användas till diskning eller klädtvätt.

Bastun bör få torka före följande dags bastuturer, d.v.s. morgontoalett i en kall bastu är inte tillåtet.

Det badande båtlaget bör se till att det finns tillräckligt med vatten och ved också för följande badare. Innan man lämnar bastun bör man se till att det är lagom eld i ugnen och att askluckan står på glänt. Basturna är försedda med vädringsluckor som den sista bastubadaren bör lämna öppna så att bastun torkar och blir utvädrad. Den sista bastubadaren ser följande morgon till att bastun städas och dörrarna är stängda.

Till god sjöbjörnsanda hör att klabba tillräckligt med ved för följande bastuvärmare, tömma askan från ugn och gryta, fylla på vatten åtminstone under säsongen samt förbereda ugn och gryta för nästa tändning.

Brandskyddet
Det är inte tänkbart att i hamnarna utbygga ett vidlyftigt brandskydd. Därför måste var och en på allt sätt undvika risker med eld såväl i det fria som inomhus. Man får inte uppgöra öppen eld på våra holmar. Undantag är hamnens egna grillplatser, som är vederbörligen utmärkta och skyddade. Man bör ta i beaktande de varningar om skogsbrand, som myndigheterna gett, då får öppen eld inte göras ens i ovan nämnda öppna grillplatser. Man bör iaktta särskild försiktighet vid användandet av de fasta grillplatserna, holmens egna grillar samt medhavda grillar. Stor försiktighet bör iakttas vid tobaksrökning i naturen. I fasta och mobila grillar får endast grillkol användas, aldrig ved. Engångsgrillar jämställs med öppen eld. Eld som kyttar i torv eller mossa kan ju oförmärkt slå ut i öppen låga långt efter det båtarna lämnat hamnen. Särskild försiktighet bör iakttagas vid tömning av aska från eldstäderna och flyttning av den till askkärlen.

Då nästan alla våra bastur och seglarstugor är utrustade med batterielektrisitet, så nöjer vi oss med den belysning systemet erbjuder. Stearin- och värmeljus kan användas under övervakning och med största försiktighet. Samma gäller oljelampor. Speciell uppmärksamhet bör fästas vid underläggens värmebeständighet. Användningen av facklor är begränsade till arrangerade specialtillfällen.

Det ankommer på hamnvärdarna att svara för kokkobrasor och sopbränning och att skaffa eventuellt behövliga tillstånd.

I hamnen kan tättliggande båtar utgöra en brandrisk för varandra. Därför skall varje båt ha sin släckningsutrustning i skick och lätt åtkomlig, vilket ju är ett krav som ställs redan vid besiktningen.

Övriga säkerhetsfrågor
I varje hamn finns säkerhetsföreskrifter som betjänar sjöbjörnarna i olika nödsituationer. Det är skäl att på förhand bekanta sig med föreskrifterna i varje hamn.

För att undvika olyckstillbud när båtarna rör sig inom hamnområdet bör simning här undvikas.

Föreningen kan inte påta sig ansvar för olycksfall som kan inträffa i samband med talkoarbete, brandsläckning eller som följd av brister i hamnens förtöjningsanordningar. Det är alltså angeläget att varje medlem ombesörjer sin egen personförsäkring, båt och fritidsförsäkring.

Medlemmarna i SBF:s medlemsföreningar har ett gruppolycksfallsskydd tecknat via SBF. Sjöbjörnarna har för sina medlemmar med besättning en talkoförsäkring.

Befälhavare skall alltid vara beredd på plötsliga förändringar i väderleken. En del av våra hamnar kan vara problematiska vid vissa vindriktningar eller vid sjögång utifrån som åstadkommer orolig svajning.

Naturskyddet
Skärgårdsnaturens hårda existensvillkor gör att den är ömtålig, sårbar och att den endast långsamt kan återhämta sig. Vi har som sjöbjörnar speciell orsak att vårda oss om naturen på våra holmar, där besöksfrekvensen tidvis är mycket hög.

Lavar och annan känslig vegetation bör skonas genom att man håller sig till gångstigarna i terrängen. Man får inte fälla växande träd eller bryta kvistar: det är inte tillåtet att göra sig en bastukvast. Vi lämnar även blommorna orörda så att de är till glädje för oss alla.

Under fåglarnas häckningstid och medan fågelungarna är små bör man uppträda med stor varsamhet. Några av våra hamnar har t o m särskilda fredningsområden.

Sällskapsdjur bör givetvis hållas kopplade då vi rör oss med dem på våra holmar.

Fiske
Inom hamnområdet är fiske och mete tillåtet endast för barn i liten utsträckning. Fiske med svirvelspö är av säkerhetsskäl inte tillåtet inom hamnområdet. Annars är fiske tillåtet i våra hamnar, när det inte stör andra i hamnen.

Hamnfriden
Vi önskar alla att vår enastående kedja av hamnar skall erbjuda oss lugn och ro som motvikt till vardagens jäkt. Sålunda tar sjöbjörnen i beaktande varje medlems och båtlags önskan att få njuta av hamnens ro. I våra hamnar uppför vi oss lugnt, utan att föra onödigt oväsen. Efter kl. 23 tystnar hamnen. Det är förbjudet att använda jollarnas utombordsmotorer inom hamnområdet. Likaså är det förbjudet att använda generatorer samt att ha båtmotorerna på tomgång eller att använda dem för att ladda batterierna.

Segelbåtars fall säkras så att de inte kommer åt att slå i vinden.

Det har blivit vanligt med hundar ombord. Ägarna svarar för att hamnens frid inte spolieras av skällande hundar.

Vi träffar vänner och bekanta i våra hamnar och umgås med dem. Då föreningen anordnar gemensamma träffar på våra holmar kan umgänget bli nog så livligt. Hit hör vår- och höstträffarna, midsommarfester och säsongens höjdpunkt, högsommarträffen. Vid dessa tillfällen tas det för givet att alla närvarande vill vara med och att ingen låter sig störas av en uppsluppen feststämning.

Allmän snygghet
Varje medlem är förpliktad att vårda sig om föreningens egendom och att iaktta ordning och snygghet. Avfall får inte föras i land, lämnas i avträde eller dumpas i sjön.

Utpumpande båt-wc:n inte får användas i hamnen. Tömning av kemisk toalett i hamnens avträde är inte heller tillåten emedan kemikalien förhindrar avträdets naturliga förmultningsprocess. ”Stackarna” som under sommaren växer upp i flisavträdena bör alltid vid behov fällas och jämnas ut; ingen behöver vänta på att någon annan först tar itu med det. Tom flissäck bör utbytas mot fylld.

Hundavföring bör samlas upp.

Strand- och markområden behöver också sin vård. Om våren brukar hamnvärdarna ställa till med talko, men var och en kan hjälpa till med att hålla snyggt, bärga drivved och föra vindfällen till bastun att användas till bränsle.

Och innan du lösgör tamparna fundera ännu: ”Vad gjorde jag denna gång för min sjöbjörnshamn?”

Sjöbjörnarna skall vara till föredöme för andra
Sjöbjörnsflaggan/vimpeln förpliktar. Vi skall visa gott exempel för andra var vi än rör oss med våra båtar. På detta sätt bidrar vi för vår del till att bevara vår unika skärgård som ett rekreationsområde som ständigt bjuder nya upplevelser för oss och kommande generationer seglare.

Fastställda av styrelsen den 6.10.2015.