Vad är sjöbjörnsverksamhet?

Sjöbjörnarna är en förening för hela familjen, där barnen, de unga och de vuxna verkar tillsammans. De olika åldersgrupperna har också sina egna aktiviteter. Barnfamiljerna har sina egna segelträffar, de unga träffas under veckoslutsseglingar, och de björnar, som uppnått mogen ålder, träffas vintertid på sina klubbaftnar.

Vinterhalvårets kursprogram är alltid innehållsrikt. Programmet för hösten och vårvintern innehöll ämnen som temakväll om Havsgeologi, Eskadersegling till Gdansk, Dieselmotorer ur båtägarens synvinkel, Mycket ljus - grunda vatten- en segling runt Bottenviken, Melina i kalla vatten samt Djävulsk fästing – föreläsning om fästingar och Vinavsmakning.

Sjöbjörnarna har samseglat till Höga Kusten, Hanöbukten, Saimen, runt Bottenviken samt till Gdansk, Riga, Rügen och St. Petersburg.

Vi understryker miljöaspekter. Vi följer på olika sätt situationen i Östersjön och försöker för vår del förbättra läget genom miljövänliga attityder vid såväl seglandet som vid besöken i våra hamnar.

Naturen är annars också viktig för oss. I flera av våra uthamnar har djur- och växtfaunan inventerats. Medlemskåren har informerats och ombetts följa med utvecklingen.

Vår verksamhet består traditionellt av talkoinsatser. Med talkokraft underhålls vårt omfattande nät av hamnar, arrangerandet av temakvällar, utgivandet av publikationer osv.

Sjöbjörnarna har idag 29 uthamnar. Från Kotka i öster till Stockholms skärgård i väster och Nystad i norr. Angöringsmöjligheterna i hamnarna är goda, vanligtvis bryggor och bojar. En sjöbjörnshamn erbjuder skydd för alla vindar och är känd för sin ypperliga bastu, bortsett från detta är våra hamnar naturhamnar. I våra hamnar finns inget tjänstefolk: den som kommer först eldar bastun, alla städar efter sig osv.

Ytterligare uppgifter om vår verksamhet får Du säkert av någon sjöbjörn i din båtklubb. I hans/hennes sällskap har Du möjlighet att bekanta dig med någon sjöbjörnshamn under öppna dörrars veckoslut.