STADGAR

1 § Namn och hemort
Föreningens namn är Merikarhut - Sjöbjörnarna och dess hemort Helsingfors stad.

2 § Syfte och verksamhet
Föreningens syfte är
a) att väcka och stärka intresset för turist- och långfärder till sjöss och på olika sätt vidga möjligheterna till sådana färder
b) att utgöra en förenande länk mellan medlemmar med intresse för långfärder i landets segel- och motorbåtsföreningar
c) att verka för frambringande av sjövärdiga båtar och vidga kunskapen om deras vård och utrustning
d) att verka för främjande av sjömanskap och navigeringskonst
e) att sprida kännedom om farleder och hamnar och
f) att vid segelbara vatten förvärva och förvalta fastigheter, som i huvudsak är avsedda som hamnplatser vid långfärder.

För att nå ovannämnda syften ordnar föreningen möten, föredrag och presentationer, eskaderfärder, seglarträffar m.m., utövar publikationsverksamhet samt söker samarbete med andra sammanslutningar och med myndigheter.

3 § Språk
Föreningens officiella språk är finska och svenska.

4 § Medlemskap
1. Föreningens medlemmar är:
a) årsmedlemmar
b) make/makamedlemmar
c) ständiga medlemmar
d) hederskommodor, hedersmedlemmar och av föreningen kallade medlemmar.

2. Medlemmar inväljs av styrelsen.
Vid inval av nya medlemmar ska föreningsmedlemmarnas barn som under valåret är 18–29 år gamla prioriteras. Årsmötet fastställer sålunda valda medlemmars inskrivningsavgift.
En föreningsmedlems äkta make/maka kan väljas till makemedlem, om makarna gemensamt ansöker därom. Av make/maka krävs inga andra förutsättningar än lämplighet som medlem av föreningen. Makemedlem är befriad från inskrivningsavgift. En makemedlems eventuella nya make/maka kan inte väljas till makemedlem. Makemedlem som tidigare invalts på annat sätt behåller sitt medlemskap.

3. Medlemmarna ska före den första maj till föreningen erlägga de avgifter som fastställts för det löpande räkenskapsåret. En medlem som inte erlagt stadgad avgift inom två månader efter uppmaning kan efter styrelsens prövning uteslutas ur föreningen.

4. En medlem som före 1.5.2002 under minst 30 år i följd har erlagt fastställda årsavgifter blir ständig medlem och är befriad från vidare årsavgifter. Likaså blir en sådan medlem ständig medlem som före 1.5.2002 på en gång erlägger en avgift motsvarande de avgifter han utöver de tidigare årsavgifterna skulle ha erlagt för ett 30-årigt medlemskap. Vid engångsbetalning anses som årsavgift den av styrelsen fastställda årsavgiften som gäller vid betalningstillfället.

5. Hederskommodor, hedersmedlemmar och av föreningen kallade medlemmar väljs på ett föreningsmöte efter förslag av styrelsen. För att beslutet ska gälla krävs att minst två tredjedelar av de närvarande är eniga. Sålunda valda medlemmar är befriade från samtliga avgifter till föreningen.

6. Medlemmarna bör befrämja föreningens syften och verksamhet och följa gällande stadgar, föreskrifter och reglementen. De ska bemöda sig om gott sjömanskap, gentlemannalikt uppförande på sjön och i hamnar och efter bästa förmåga bistå nödställda sjöfarande.

7. En medlem som skadar föreningens anseende eller verksamhet genom olämpligt uppförande, missbruk av de rättigheter och förmåner som följer av medlemskapet i föreningen eller på något annat sätt kan av styrelsen uteslutas ur föreningen, ifall beslutet omfattas av minst sex styrelsemedlemmar.

5 § Styrelse
1. Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse som representerar föreningen. Styrelsen väljs av årsmötet och består av en kommodor som är ordförande, två vice kommodorer som är vice ordförande samt av nio andra medlemmar. Kommodoren ska vara bosatt i Finland.

2. Styrelsens medlemmar väljs för tre år åt gången så att kommodoren eller endera vice kommodoren samt av styrelsemedlemmarna en tredjedel eller vad som är närmast en tredjedel årligen står i tur att avgå, och dessa kan inte omedelbart återväljas till samma uppgifter, utom kommodoren som kan återväljas en gång.
Om en styrelsemedlem avgår under valperioden väljs en ny medlem för den återstående delen av valperioden utan att detta inverkar på den nya styrelsemedlemmens valbarhet när den avgående styrelsemedlemmens valperiod utgår.

3. Styrelsen utser till sin hjälp nödvändiga organ och utnämner medlemmar till organen samt väljer sekreterare och skattmästare för föreningen.

4. Styrelsen bestämmer själv sin arbetsordning. Styrelsen fastställer nödvändiga ordningsregler och instruktioner för medlemmarna och organen. Styrelsen besluter om den anställda personalens anställningsvillkor.

5. Styrelsen kan årligen fastställa avgifter för de tjänster föreningen erbjuder sina medlemmar.

6. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller en av vice ordförandena och är beslutför om ordförande eller en vice ordförande samt sex medlemmar är närvarande.

6 § Förenings ledning och tecknande av föreningens namn
Kommodoren leder i egenskap av ordförande föreningens och styrelsens möten, samt om han så önskar även samtliga kommittémöten. Han för befäl över föreningens eskader vid långfärder och seglarträffar. Vid förfall träder den till tjänsteåren äldre vice kommodoren i kommodorens ställe. Om denna kommodor är förhindrad, träder andra vice kommodoren i kommodorens ställe. Vid förfall för vardera vice kommodorerna utses någon annan styrelsemedlem att företräda kommodoren.

Föreningens namn tecknas av någon av kommodorerna tillsammans med föreningens sekreterare eller skattmästare.

7 § Räkenskaper
Föreningens arbetsår omfattar ett kalenderår. Årsmötet hålls inom mars månad. Styrelsen överlämnar sin berättelse över föreningens verksamhet och förvaltning under verksamhetsåret till årsmötet. Räkenskaperna avslutas den 31 december och bör jämte årsberättelsen delges föreningens revisor och en eventuell verksamhetsgranskare för granskning senast en månad före årsmötet. Revisorn och den eventuella verksamhetsgranskaren ska överlämna sin berättelse till styrelsen senast två veckor före årsmötet. Berättelsen ska innehålla ett uttryckligt förslag gällande beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga.

8 § Årsmöte
Vid årsmötet behandlas följande ärenden:
a) mötets stadgeenliga sammankallande
b) val av två medlemmar bland de närvarande att jämte ordföranden justera protokollet
c) godkännande av mötets föredragningslista
d) styrelsens årsberättelse och bokslutet
e) revisorns och verksamhetsgranskarens berättelse
f) beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
g) budget för det löpande verksamhetsåret och i samband därmed fastställande av medlemmarnas årsavgifter samt inskrivningsavgifter för följande år
h) val av styrelse enligt bestämmelserna i § 5
i) val av en revisor och om årsmötet så bestämmer en verksamhetsgranskare samt suppleanter för dem
j) övriga frågor som upptagits i föredragningslistan.

9 § Extraordinärt möte
Extra föreningsmöte bör sammankallas då styrelsen anser det nödvändigt, då mötet så besluter eller om minst 20 medlemmar eller 1/10 av de röstberättigade medlemmarna begär det för ett visst uppgivet ärende. I sistnämnda fall ska mötet hållas inom en månad efter det att yrkandet framställts, dock inte inom månaderna juni-augusti. Vid ett extra föreningsmöte behandlas endast de frågor som uppgetts i kallelsen.

10 § Kallelse till möten
Kallelse till föreningens möten sker genom styrelsens försorg minst 10 dagar före mötet. En skriftlig kallelse sänds till medlemmarna per brev eller e-post under den adress som respektive medlem uppgett till föreningens medlemsregister.

11 § Båtar
En båt lämpad för långfärder, som ägs av en, eller ägs minst till hälften av en, eller ägs av flera medlemmar tillsammans, kan på anhållan av ägaren och efter prövning av styrelsen införas i föreningens båtregister. Båten bör vara införd i registret och besiktigad i en sådan segel- och båtförening som har rätt att föra egen segelföreningsflagga, eller vara införd i registret i en segelförening som är medlem i Svenska Seglarförbundet eller i något annat motsvarande svenskt register.

I händelse av att båtägaren underlåter att iaktta föreningens föreskrifter om besiktning eller om båten inte är i sjövärdigt skick eller om något annat vägande skäl föreligger, kan styrelsen, efter att ha berett ägaren tillfälle att uttala sig, avföra båten från registret.

12 § Flagga och båtnamn
Föreningen har en egen flagga, vilken jämte varianter fastställs av ett föreningsmöte. Flaggan används enligt närmare bestämmelser i föreningens flaggreglemente.

En farkost som är inskriven i föreningens register bör ha namnet tydligt synligt.

13 § Stadgeändring och upplösning av föreningen samt försäljning av fast egendom
Ändring av dessa stadgar kan ske endast genom beslut av två på varandra följande möten, av vilka det ena ska vara årsmöte, och under förutsättning att minst två tredjedelar av de närvarande varit eniga. Det senare mötet ska hållas tidigast en månad efter det förra. Samma bestämmelser gäller för beslut om föreningens upplösning.

Beslut om försäljning eller utarrendering av en fastighet som ägs av föreningen bör fattar på ett föreningsmöte, varvid minst två tredjedelar av de närvarande ska vara eniga. Vid upplösning av föreningen bör dess behållna tillgångar överlåtas till Finska Sjöräddningssällskapet eller för ett föreningens verksamhetsformer närstående ändamål.

14 § Föreningslagen
I övrigt tillämpas föreningslagen.

Godkända av föreningsregistret den 24 november 1982.

Ändringen av 4, 5, 6 och 13 § är registrerad i föreningsregistret den 21 maj 1997.
Ändringen av mom. 2 och 4 i 4 § är registrerad i föreningsregistret den 20 november 2001.
Ändringen av mom. 2 i 4 §, 10 § och 11 § är registrerad i föreningsregistret den 22 januari 2010.
Ändringen av mom. 1 i 5 § är registrerad i föreningsregistret den 10 februari 2011.
Ändringen av 4 § mom. 2, 5 § mom. 1 och 2, 6 §, 7 §, 8 §, 9 § och 11 § är registrerad i föreningsregistret den 1 juli 2013.
Ändringen av 11 § är registrerad i föreningsregistret den 12 november 2015.

Översättningens riktighet bestyrker:
Singsby den 26 augusti 2015

Cajsa Rudbacka-Lax
Auktoriserad translator