Miljö

Bekanta dig med det nya miljöprogramförslaget

På förra årsmötet diskuterades Sjöbjörnarnas miljöprogram. Vi beslöt då att dra tillbaka ärendet och fortsätta arbetet med uppdateringen för att göra ett programförslag, som kan få ett så brett godkännande som möjligt. Arbetet med uppdateringen har utöver styrelsen gjorts av en arbetsgrupp bestående av sju medlemmar.

Nu har medlemmarna möjlighet att bekanta sig med det nya förslaget. Skicka dina kommentarer till förslaget via Sjöbjörnskansliet (info@merikarhut.fi) till miljökommittén. Du kan också säg din åsikt i kommentarsfältet här.

Link till programförslaget (tyvärr tillsvidare endast på finska)

_____________________

Miljöprogram

1. Föreningen
Sjöbjörnarna stöder båtliv som skyddar naturen och bevarar skärgårdens kulturmiljö.

En sjöbjörnsmedlem förutsätts ha erfarenhet av långfärd och förmåga till självständigt agerande. Välskötta sjöbjörnshamnar som utrustats enligt naturens villkor, bildar ett nätverk som genom sin användning och skötsel avspeglar hela föreningens förhållningssätt till sitt eget verksamhetsfält.

Sjöbjörnarnas miljöprogram konkretiseras årligen i föreningens verksamhetsplan till projekt, för vilka reserveras tillräckliga resurser.

En miljölagstiftning i utveckling förutsätter medvetna båtfarare som förbinder sig att följa allt stängare regelverk. Till detta uppmuntrar och leder även Sjöbjörnarna som förening sin medlemskår.

Den näringsbelastning som nöjesbåtarna åstadkommer koncentreras till områden som är känsliga för eutrofiering under sommartiden som är den aktivaste och biologiskt sett mest produktiva perioden, då även små utsläpp kan vara skadliga för miljön. Därför är Sjöbjörnarna speciellt måna om vattenskyddet i de hamnplatser man förfogar över.

2. Sjöbjörnshamnarna
Sjöbjörnarnas hamnnät består av två slags fastigheter: (1) naturhamnar och (2) hamnar som representerar skärgårdens kulturarv. Då man utrustat hamnarna har man strävat efter skälig trygghet och trivsel; meningen är att bevara dem även för kommande generationer.

Antalet besök i hamnarna har hela tiden ökat, vilket även innebär en växande belastning av hamnmiljön. Man reducerar olägenheterna genom att dirigera gångtrafiken på holmarna, genom att skydda speciellt känsliga naturobjekt och genom att sköta naturen och kulturlandskapet så att de värdefulla miljöerna bevarar sina särdrag.

För varje hamn upprättas, med en miljöinventering som grund, en underhållsplan i vilken man tar hänsyn till de anspråk som vattenskyddet, samt natur- och kulturvärdena ställer. I underhållsplanen fastslås även hamnens behov av underhåll och utveckling samt prioritetsordningen för åtgärderna.

Vid skötseln av skärgårdsfastigheternas servicebyggnader (toaletter, bastur, diskplatser) används de lösningar som ur vattenskyddssynpunkt är bäst och ändamålsenligast. Tvättvattnet från basturna och diskplatserna leds ner i jorden så att den näring det innehåller infiltreras i sedimenten. Avfallet från torrtoaletterna komposteras och utplaceras så att det inte förorsakar skadliga flöden till vattendragen och skadliga förändringar i skärgårdsfaunan. Övrigt avfall tas inte emot i sjöbjörnshamnar, varken för behandling eller för förvaring.

Sjöbjörnarna följer speciellt med förändringar i lagstiftning och andra myndighetsåtgärder som gäller planering av markanvändning nära fastigheter som Sjöbjörnarna äger eller innehar. Vid behov tar föreningen ställning till planerna i enlighet med sina stadgar och vederbörligt fastställda principiella linjedragningar.

3. Medlemmarna
Man har traditionsenligt förutsatt en ansenlig båterfarenhet och skicklighet av medlemmarna i Sjöbjörnarna. Miljömedvetenhet och -ansvar är nuförtiden lika viktiga kriterier för medlemskap. Varje Sjöbjörn ansvarar genom sina egna handlingar för sin egen miljöbelastning. Var och en som blir medlem förbinder sig även till föreningens miljöprogram. Genom sitt uppträdande på sjön visar Sjöbjörnen respekt för naturen och agerar så att inte onödig olägenhet uppkommer. Även annorstädes än i sjöbjörnshamnar skall avloppsvattnet från båtarna minimeras.

4. Påverkan
Som opinionsbildare verkar Sjöbjörnarna för ett rent båtliv. Föreningen vill även skydda skärgårdens natur och slå vakt om skärgårdskulturen. Samarbetspartner kan, förutom båtsportorganisationerna, även vara medborgarorganisationer och lokala sammanslutningar som stöder samma mål. Sjöbjörnarna strävar efter att exemplariskt och initiativrikt verkställa miljöbesparande lösningar. Denna kunskap är föreningen även redo att dela med sig och fördjupa tillsammans med andra aktörer inom båtsektorn.

Godkänt av styrelsen 2010, reviderad 12.2013