Sjöbjörnarnas miljöprogram

Sjöbjörnarna rf är en långfärdssegelförening, som stöder sina ca 3000 medlemmars båtintresse på många sätt. Föreningen äger ca 30 skärgårdshamnar i Finland och Sverige. När medlemmarna använder de egna hamnarna belastar de inte de allmänna hamnarna och servicen, som därmed kan användas av andra båtfarare. Underhållet av hamnarna och medlemmarnas anskaffningar ökar den ekonomisk välfärden i skärgården och på kusten. 

Miljövänlighet hör till Sjöbjörnarnas mest centrala värden. Föreningen stöder båtliv som skyddar naturen och bevarar skärgårdens kulturmiljö. Föreningen vill vara en föregångare då det gäller miljövänligt båtliv. 

Övergödningen av hav och vattendrag, utarmningen av naturens mångfald och klimatförändringen kräver att båtförarna är uppmärksamma och förbinder sig till att följa allt striktare bestämmelser och praxis. För att stödja detta har föreningen utarbetat detta långsiktiga miljöprogram. Det styr också föreningens årliga verksamhetsprogram. 

1.Medlemmarna

Medlemmarna förbinder sig när de går med i föreningen att följa miljölagstiftningen och föreningens miljöprogram. 

Eftersom medlemmarna särskilt vill uppmärksamma vattenskyddet diskar de t.ex. på diskplatserna eller bär diskvattnet i land i föreningens hamnar. Näringsbelastningen av fritidsbåtar är som störst under sommarmånaderna, då också den biologiska produktionen är som mest aktiv. Eftersom också små utsläppsmängder lokalt kan vara mycket skadliga, bör man även på andra platser alltid undvika att släppa ut diskvattnet i havet. Särskilt noggrann bör man vara i hamnar med långsam vattenväxling. 

Vi rekommenderar att medlemmarna på sina båtar helst använder giftfria bottenfärger eller färger som löser sig i vattnet så litet som möjligt. Miljöbelastningen bör minimeras också när det gäller användning av andra kemikalier. 

Föreningen uppmuntrar medlemmarna att röra sig energiekonomiskt på vattnet. Då en segelbåt använder seglen minskar de lokala utsläppen. Miljö- och klimatmässigt är det bäst att i första hand producera båtelen med solpaneler, vind- och vattengeneratorer eller landström. 

I föreningens hamnar vill medlemmarna och deras gäster åsamka så lite olägenhet och störning som möjligt. I land rör vi oss främst längs stigarna, eftersom skärgårdsnaturen är känslig för slitage och återhämtar sig långsamt. Vi stör inte djurlivet, t.ex. häckande fåglar. Vi lämnar inte sopor i föreningens hamnar, utan transporterar bort dem. Vi kan stöda sopservicen i skärgården t.ex. genom att transportera soporna ända till fastlandet och gå med i Håll Skärgården Ren r.f. 

Medlemmarna uppmuntras att göra naturobservationer och njuta av den mångsidiga skärgårdsnaturen. Uppgifter om förekomsten av olika arter kan föras in i föreningens observationsdatabas och i de nationella artdatatjänsterna, där uppgifterna kan utnyttjas i forskningssyfte.

2.Sjöbjörnshamnarna

Föreningens hamnar har olika karaktär, från närmast naturhamnar till hamnar som företräder skärgårdens kulturtradition och tidigare sommarstugor. Hamnarna finns både inomskärs och i den yttre skärgården. 

Det är många som besöker hamnarna, så belastningen på hamnmiljön är stor. Vi minskar skadeverkningarna genom att ge anvisningar om hur man rör sig på öarna, genom att skydda särskilt känsliga naturobjekt och genom att sköta naturen och kulturlandskapet så att värdefulla miljöer behåller sina särdrag. 

Utrustningen i hamnarna hålls på en moderat nivå, och anpassas till respektive hamns läge och karaktär. Målet är att bevara hamnarna så att de passar in i omgivningen och bevarar sina särdrag, och därmed förblir värdefulla också för kommande generationer. När vi bygger och utrustar hamnarna beaktar vi inte bara natur- och miljövärden utan också säkerhet, gemenskap och grannar. Till hamnarnas basstruktur hör säkra bryggor, dass och bastur. I många av hamnarna har diskmöjlighet ordnats i land, och fler diskplatser kommer att byggas i de hamnar där det skäligen låter sig göra. 

På bastu- och dasstigarna byggs vid behov trappsteg för att garantera att man kan röra sig tryggt. Fast belysning längs stigarna ska undvikas. 

Alla anskaffningar görs med beaktande av inverkan på miljön, och vi använder möjligast lite konstruktioner och kemikalier som belastar miljön. Vi bygger med sikte på kvalitet och hållbar livscykel. I byggnader och möbler används företrädesvis trä. När byggnader eller konstruktioner rivs sorterar vi byggresterna, som återvinns eller transporteras till den organiserade avfallshanteringen. I föreningens hamnar tar vi inte emot, behandlar eller förvarar avfall. Tjänster som behövs för att upprätthålla nätverket av hamnar köps såvitt möjligt av lokala företagare. 

För skötseln av skärgårdsfastigheterna använder vi de lösningar som bäst går att genomföra med tanke på miljön. Gråvattnet från bastur och diskplatser behandlas så att näringsämnena inte rinner ut i vattnet. 

Basturna förses med ugnar som bränner veden så rent som möjligt. För att minimera utsläppen av partiklar använder vi torr ved som kapats och huggits till lämplig storlek. 

Torrdassen placeras så att avfallet inte kan ge upphov till skadliga utsläpp i vattnet, och så att skadliga förändringar för skärgårdens växtlighet minimeras. 

Föreningen följer upp hur miljön utvecklas i hamnarna och på öarna, t.ex. genom att ta vattenprover i de mest känsliga hamnvikarna. 

Föreningen går aktivt in för att utrota invasiva arter i hamnarna (t.ex. mink, vresros). 

Miljöbehov och särskilda natur- och kulturvärden beaktas i hamnarnas årliga utvecklingsplaner, som styrelsen beaktar när budgeten görs upp. Miljökommittén ger på begäran utlåtande om planens miljöverkningar. 

Elen för föreningens hamnfastigheter produceras ofta med solpaneler. I många hamnar erbjuds också hållbart producerad bryggel.

3.Föreningsverksamheten

Föreningen vägleder medlemmarna till miljövänligt båtliv genom att ge information om de senaste rönen och bästa praxis. Miljöfrågor diskuteras och tas upp i föreningens informationskanaler. Också möten och kurser ordnas i dessa frågor. 

Föreningens evenemang arrangeras så hållbart som möjligt. Tillgång till kollektivtrafik och möjlighet till samtransport är kriterier vid val av mötesplats. Vid traktering föredras hållbara lösningar med närproducerade och inhemska produkter.

4.Samarbete med andra organisationer

Sjöbjörnarna tar initiativ för att genomföra lösningar som skonar miljön och bevarar skärgårdskulturen. Vi samarbetar med andra aktörer inom båtsporten och med organisationer och sammanslutningar som stöder samma syften. 

Föreningen följer aktivt forskning och diskussion om miljön, lagstiftningens utveckling och myndigheternas andra åtgärder, såsom planeringen av markanvändningen i närheten av fastigheterna. Föreningen vill påverka sådana förändringar som kan inverka på föreningens verksamhet och på båtlivet.

Årsmötet den 14.3.2023)