Yhdistyksen ympäristöohjelma

Merikarhut ry. on noin 3000 jäsenen matkapurjehdusyhdistys, joka tukee jäsentensä veneilyä monin tavoin. Yhdistys omistaa noin 30 satamapaikkaa merialueilla Suomessa ja Ruotsissa. Jäsenistön käytössä olevat satamat vapauttavat muuta saaristoa ja sen palveluja muiden veneilijöiden käyttöön. Satamaverkon ylläpito ja jäsenten hankinnat tuovat taloudellista hyvinvointia saaristoon ja rannikoille.   

Ympäristöystävällisyys on yhdistyksen keskeisiä arvoja. Yhdistys tukee luontoa varjelevaa ja saariston kulttuuriympäristöä säilyttävää veneilyä. Yhdistys haluaa olla ympäristöystävällisen veneilyn edelläkävijä.  

Vesistöjen rehevöityminen, luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen ja ilmastonmuutos edellyttävät veneilijöiltä valveutuneisuutta sekä sitoutumista yhä tiukempien säännösten ja käytäntöjen noudattamiseen. Tämän tueksi yhdistys on laatinut tämän pitkän aikavälin ympäristöohjelman. Ympäristöohjelma ohjaa osaltaan yhdistyksen vuosittain laatimaa toimintasuunnitelmaa.  

1. Jäsenet 

Merikarhut sitoutuvat yhdistyksen jäseneksi liittyessään noudattamaan ympäristölainsäädäntöä ja yhdistyksen ympäristöohjelmaa. 

Koska jäsenemme haluavat kiinnittää erityistä huomiota vesiensuojeluun, he esimerkiksi tiskaavat tiskipaikoilla tai toimittavat tiskivedet maihin yhdistyksen satamissa. Huviveneilyn ravinnekuormitus on suurimmillaan kesäkuukausina, jolloin myös biologinen tuotanto on aktiivisinta. Koska pienetkin päästömäärät voivat olla paikallisesti hyvin haitallisia, tiskivesien päästämistä mereen tulee myös muualla aina välttää. Erityisen tarkkoja tulee olla satamissa, joissa vesi vaihtuu hitaasti.  

Veneiden pohjamaaleiksi jäsenille suositellaan mieluiten myrkyttömiä eliönestomaaleja tai mahdollisimman vähän veteen liukenevia maaleja.  Ympäristövaikutukset tulee minimoida myös muita kemikaaleja käytettäessä.  

Yhdistys kannustaa jäseniään liikkumaan merellä energiataloudellisesti. Purjeveneillä liikkuminen purjein vähentää paikallispäästöjä. Ympäristö- ja ilmastonäkökulmasta venesähkö kannattaa tuottaa ensisijaisesti aurinkopaneeleilla, tuuli- ja vesigeneraattoreilla tai maasähköllä.  

Yhdistyksen satamapaikoissa jäsenet ja heidän vieraansa haluavat aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa ja häiriötä. Maastossa liikkuminen keskitetään poluille, koska saaristoluonto kuluu herkästi ja palautuu hitaasti. Eläimiä, esimerkiksi pesiviä lintuja, ei häiritä. Yhdistyksen satamiin ei jätetä roskia, vaan jäsenet kuljettavat jätteet pois. Saariston jätehuoltoa jäsenet voivat tukea esimerkiksi kuljettamalla jätteensä mantereelle asti ja liittymällä Pidä Saaristo Siistinä ry:n jäseniksi.  

Jäseniä kannustetaan osallistumaan luonnon tarkkailuun ja nauttimaan saaristoluonnon monimuotoisuudesta. Lajien esiintymistietoja voi tallettaa yhdistyksen luontohavaintotietokantaan ja kansallisiin lajitietopalveluihin, joiden tietoja voidaan hyödyntää luonnon tutkimuksessa.  

2.Yhdistyksen satamat 

Yhdistyksen satamat ovat luonteeltaan vaihtelevia: lähes luonnonsatamia, saariston kulttuuriperinnettä edustavia satamapaikkoja sekä entisiä kesämökkipaikkoja. Satamia on niin ulko- kuin sisäsaaristossakin.  

Satamien käyntimäärä on suuri, jolloin satamaympäristön kuormitus on suurta. Haittoja vähennetään ohjaamalla saarissa liikkumista, suojelemalla erityisen herkkiä luontokohteita sekä hoitamalla luontoa ja kulttuurimaisemaa niin, että arvokkaat kohteet säilyttävät ominaispiirteensä.  

Yhdistyksen satamien varustelu pidetään kohtuullisena ja sovitetaan sataman sijaintiin ja luonteeseen. Tavoitteena on säilyttää satamapaikat ympäristöönsä sopivina ja omintakeisina, ja siten erityisen arvokkaina myös tuleville polville. Rakentamisessa ja varustelussa huomioidaan luonto- ja ympäristöarvojen ohella turvallisuus, yhteisöllisyys ja naapurit. Satamien perusrakenteita ovat turvalliset laiturit, kuivakäymälät ja saunat. Useassa satamassamme astianpesumahdollisuus on järjestetty maissa ja tiskipaikkojen rakentamista jatketaan niihin satamiin, joihin sen kohtuudella pystyy järjestämään.  

Sauna- ja vessapoluille rakennetaan tarvittaessa porrasaskelmat, jotka tarvitaan turvallisen liikkumisen varmistamiseksi. Polkujen kiinteää valaisemista vältetään. 

Hankinnoissa huomioidaan huolellisesti ympäristövaikutukset ja käytetään mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavia rakenteita ja aineita. Rakentamisessa pyritään laatuun ja elinkaarikestävyyteen. Rakennuksissa ja huonekaluissa suositaan puuta. Purettujen rakennusten ja rakenteiden jätteet lajitellaan, kierrätetään ja viedään järjestetyn jätehuollon piiriin.  Yhdistyksen satamissa ei oteta vastaan, käsitellä eikä säilytetä jätteitä. Satamaverkoston ylläpidon ostopalvelut hankitaan mahdollisuuksien mukaan paikallisilta yrittäjiltä. 

Saarikiinteistöjen hoidossa käytetään ympäristön kannalta parhaita toteutettavissa olevia ratkaisuja. Saunojen ja tiskauspaikkojen pesuvedet käsitellään niin, että niiden sisältämät ravinteet eivät valu vesistöön. 

Saunat varustetaan mahdollisimman puhtaasti puuta polttavilla kiukailla. Hiukkaspäästöjen minimoimiseksi käytetään kuivaa, sopivankokoiseksi pilkottua puuta.  

Kuivakäymälät sijoitetaan siten, että niissä syntyvä jäte ei aiheuta haitallisia valumia vesistöön ja minimoidaan haitalliset muutokset saaristokasvillisuudelle.  

Yhdistys seuraa ympäristön tilan kehitystä satamissaan ja saarissaan esimerkiksi ottamalla vesinäytteitä herkimmissä satamalahdissa.  

Yhdistys hävittää satamissaan aktiivisesti vieraslajeja (esim. minkki, kurtturuusu).  

Satamapaikkojen ympäristön tarpeet sekä erityiset luonto- ja kulttuuriarvot huomioidaan sataman vuosittaisessa kehityssuunnitelmassa, jonka hallitus arvioi budjettia laatiessaan. Ympäristötoimikunta antaa pyydettäessä hallitukselle lausuntonsa suunnitelmien ympäristövaikutuksista. 

Yhdistyksen satamakiinteistöjen sähkö tuotetaan usein aurinkopaneelein. Useassa yhdistyksen satamapaikassa tarjotaan myös kestävästi tuotettua laiturisähköä.  

3.Yhdistystoiminta 

Yhdistys ohjaa jäseniään ympäristöystävälliseen veneilyyn jakamalla uusinta tietoa ja hyviksi havaittuja käytäntöjä. Ympäristökysymyksistä keskustellaan ja kerrotaan yhdistyksen viestintäkanavissa. Aiheesta järjestetään myös tilaisuuksia.  

Yhdistyksen tilaisuudet järjestetään mahdollisimman kestävällä tavalla. Kokoontumistila valitaan niin, että sinne pääsee hyvin julkisilla kulkuvälineillä ja yhteiskuljetuksilla. Tarjoiluissa suositaan lähiruokaa ja kotimaisia tuotteita sekä kokonaiskestäviä ratkaisuja.  

4.Yhteistyö muiden järjestöjen kanssa 

Yhdistys on aloitteellinen ympäristöä säästävien ratkaisujen toteuttaja ja saaristolaiskulttuurin vaalija. Yhdistys tekee yhteistyötä muiden veneilyalan toimijoiden, samoja tavoitteita tukevien järjestöjen ja yhteisöjen kanssa.  

Yhdistys seuraa aktiivisesti ympäristöä koskevaa tutkimusta ja keskustelua, lainsäädännön kehittämistä sekä muuta viranomaistoimintaa kuten maankäytön suunnittelua kiinteistöjensä lähellä. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan näköpiirissä oleviin muutoksiin, joilla arvioidaan olevan vaikutuksia yhdistyksen toimintaan ja veneilyyn. 

Hyväksytty vuosikokouksessa 14.3.2023