Ympäristö

Tutustu uuteen ympäristöohjelmaehdotukseen

Viime vuosikokouksessa Merikarhujen ympäristöohjelman uudistus oli aiheena. Päätimme silloin jatkaa ohjelman työstöä, jotta seuraava ohjelmaehdotus saisi mahdollisimman laajan hyväksynnän. Ympäristöohjelmaa on työstänyt seitsemän hengen työryhmän lisäksi myös Merikarhujen hallitus.

Nyt teillä jäsenillä on mahdollisuus tutustua uuteen ympäristöohjelmaehdotukseen. Lähetä kommenttisi merikarhutoimiston (info@merikarhut.fi) kautta ympäristötoimikunnalle tai kirjoita kommenttisi tänne.

Linkki ohjelmaehdotukseen

_____________________

Ympäristöohjelma

1. Yhdistys
Merikarhut tukee luontoa varjelevaa ja saariston kulttuuriympäristöä säilyttävää veneilyä.

Merikarhujen jäseneltä edellytetään matkaveneilykokemusta ja kykyä itsenäiseen toimintaan. Luonnon ehdoilla varustetut ja hyvin hoidetut merikarhusatamat muodostavat verkoston, jonka käyttö ja hoito ilmentävät koko yhdistyksen suhdetta omaan toimintaympäristöönsä.

Merikarhujen ympäristöohjelma konkretisoidaan vuosittaisissa toimintasuunnitelmissa hankkeiksi, joiden toteutukseen varataan riittävästi resursseja.

Kehittyvä ympäristölainsäädäntö edellyttää veneilijöiltä valveutuneisuutta ja sitoutumista yhä tiukempien säännösten noudattamiseen, mihin Merikarhut yhdistyksenä myös jäsenistöään ohjaa ja rohkaisee.

Huviveneilyn aiheuttaman ravinnekuormitus keskittyy rehevöitymisherkille alueille biologisen tuotannon kannalta aktiivisimpaan kesäaikaan, minkä vuoksi pienetkin päästöt voivat olla luonnolle haitaksi. Siksi Merikarhut hoitaa erityisen huolellisesti hallitsemiensa satamapaikkojen vesiensuojelua.

2. Merikarhusatamat
Merikarhujen satamaverkostossa on kahdenlaisia kiinteistöjä: (1) luonnonsatamia ja (2) saariston kulttuuriperinnettä edustavia satamapaikkoja. Satamien varustelussa on tavoiteltu kohtuullista turvallisuutta ja viihtyisyyttä; sellaisina ne on tarkoitus säilyttää myös tuleville sukupolville.

Satamien käyntimäärät ovat kasvaneet jatkuvasti, mikä merkitsee myös satamaympäristöihin kohdistuvan kuormituksen kasvua. Haittoja vähennetään ohjaamalla saarissa liikkumista, suojelemalla erityisen herkkiä luontokohteita sekä hoitamalla luontoa ja kulttuurimaisemaa niin, että arvokkaat kohteet säilyttävät ominaispiirteensä.

Kullekin satamalle laaditaan ympäristöinventointiin perustuva hoitosuunnitelma, jossa otetaan huomioon vesiensuojelun vaatimukset sekä luonto- ja kulttuuriarvot. Hoitosuunnitelmassa määritellään myös sataman ylläpidon ja kehittämisen tarpeet ja toimenpiteiden tärkeysjärjestys.

Saarikiinteistöjen palvelurakenteiden (käymälät, saunat, tiskauspaikat) hoidossa käytetään vesiensuojelun kannalta parhaita ja tarkoituksenmukaisia ratkaisuja. Saunojen ja tiskauspaikkojen pesuvedet johdetaan maalle niin, että niiden sisältämät ravinteet suodattuvat sedimentteihin. Kuivakäymälöiden jäte kompostoidaan ja loppusijoitetaan niin, ettei siitä koidu haitallisia valumia vesistöön eikä haitallisia muutoksia saaristokasvillisuudelle. Merikarhusatamissa ei oteta vastaan, käsitellä eikä säilytetä muita jätteitä.

Merikarhut seuraa toimialueellaan, erityisesti omistamiensa kiinteistöjen läheisyydessä tapahtuvaa maankäytön suunnittelua, lainsäädännön muutoksia ja muuta viranomaistoimintaa. Tarpeen tullen yhdistys ottaa kantaa hankkeisiin sääntöihinsä ja asianmukaisesti päätettyihin periaatelinjauksiinsa tukeutuen.

3. Jäsenet
Merikarhujen jäseneltä on perinteisesti edellytetty huomattavaa veneilykokemusta ja -taitoa. Ympäristötietoisuus ja -vastuu ovat nykyään yhtä tärkeitä jäsenkelpoisuuden kriteerejä. Jokainen merikarhujäsen kantaa toiminnallaan vastuun omasta ympäristörasitteestaan. Jäseneksi ryhtyvä sitoutuu myös järjestön ympäristöohjelmaan. Veneilykäyttäytymisellään merikarhu osoittaa kunnioittavansa luontoa ja toimivansa tarpeetonta häiriötä aiheuttamatta. Veneiden jätevesipäästöt on minimoitava muuallakin kuin merikarhusatamissa.

4. Vaikuttaminen
Yhteiskunnallisena vaikuttajana Merikarhut toimii puhtaan veneilyn puolesta. Yhdistys haluaa myös suojella saariston luontoa ja vaalia saaristolaiskulttuuria. Veneilyalan järjestöjen lisäksi yhteistyökumppaneita voivat olla samaa tavoitetta tukevat kansalaisjärjestöt ja paikallisyhteisöt. Merikarhut pyrkii olemaan esimerkillinen ja aloitteellinen ympäristöä säästävien ratkaisujen toteuttaja. Tätä tietoa yhdistys on myös valmis jakamaan
ja syventämään yhdessä muiden veneilyalan toimijoiden kanssa.

Hyväksytty hallituksessa 2010, tarkistettu 12.2013