HAKEMUSLOMAKKEESTA JA -MENETTELYSTÄ YLEISESTI

2.9.2021

Hakemuslomake on tarkoitettu varsinaista jäsenyyttä hakeville, sekä myös varsinaista jäsenyyttä hakeville yhdistyksen jäsenten valintavuonna 18 – 29 -vuotiaille lapsille. Hakemuksen oikeaan yläkulmaan merkitään, kumpaa hakijan hakemus koskee.

Puolisohakemus seurailee em. hakemusta muutamin poikkeuksin, miltä osin ohjetta voi seurata soveltuvin osin. Tässä yhteydessä on todettava, että puolisojäsenyyttä voi sääntöjemme mukaan hakea varsinaisen jäsenen aviopuoliso. Rekisteröity parisuhde rinnastetaan avioliittoon.

Merikarhuvanhemman / -vanhempien valintavuonna 18 – 29 -vuotiaan nuoren kohdalla on huomioitava, että kohtaan 4 nuori kirjaa vain matkapurjehdukset, jotka hän on kipparoinut ilman vanhempien läsnäoloa veneessä. Lisäksi hakemukseen tarvitaan vanhemman erikseen laatima liite, missä hän selostaa lapsensa kelpoisuuden kipparoida merikarhuvenettä omin avuin. Hakemuslomakkeessa ei ole tästä vaaditusta liitteestä erillistä mainintaa. Kohdassa 15 nuoret voivat kertoa mm. aiemmasta osallistumisestaan merikarhutoimintaan.

Hakemus toimitetaan Merikarhut ry:n toimistoon 31.10. mennessä.

Seuraavassa on jäsenhakemuksen kohdat käsitelty niiden numeroinnin mukaisesti. Mikäli hakemuksesta syntyy lisäkysymyksiä, voitte ottaa yhteyttä toimistoon.

Hakijan henkilötiedot
Hakijaa pyydetään täyttämään kaikki kohdat.

1. Miksi haen jäsenyyttä
Hakijan vapaamuotoiset perustelut kiinnostukseensa liittyä Merikarhut ry:n jäseneksi.

2. Hakijan oma selostus kehityskaarestaan veneilyharrastuksen parissa
Hakijan vapaamuotoinen selostus, miten veneilyharrastus on vuosien mittaan kehittynyt ja minkälaisilla veneillä on harrastuksen parissa oltu.

3. Hakijan matkapurjehdukset aluksen yksinomaisena päällikkönä
Tämä kohta on yksi keskeisistä valintakriteereistä.

Hakija antaa tässä kohdin tietoa kipparoimastaan pisimmästä ja katkeamattomasta matkapurjehduksesta kullakin kaudella. Hakemukseen kirjataan: lähtö- ja paluusatama, purjehduksen etäisin piste (joka usein on myös kääntöpiste) sekä kyseisen yhtämittaisen purjehduksen kokonaismatka.

Selvyyden vuoksi pyydämme myös kertomaan, mikä on kyseisen purjehduksen matka lyhintä (veneilykäytössä olevien) väylien mahdollistamaa reittiä pitkin, toisin sanoen pois lukien poikkeamat suorimmasta reitistä. Edelleen pyydetään kertomaan, minkälaisella veneellä kyseinen purjehdus on tehty.

Lomakkeella on useampi kuin aikajärjestyksessä vain viimeiset viisi vuotta; syystä tai toisesta hakijalla voi olla välivuosi(a) veneilyharrastuksessaan, josta syystä kyseisen vuoden kohdalla hakijaa pyydetään kertomaan välivuoden syy ja muuten täyttämään pyydetyt tiedot viiden veneilyvuoden osalta.
Jos sinulla on purjehduskokemusta kilpailuista, älä kirjaa sitä tähän, vaan tee erillinen liite.

4. Kauden kokonaispurjehdukset
Tähän kohtaan summataan kaikki kauden matkapurjehdukset veneen kipparina: tietoa reiteistä, kokonaismailit, venepäivät sekä yöpymiset veneessä. Esimerkki, miten päivät lasketaan: perjantaina purjehdit satamaan X, lauantaina et lähdekään liikkeelle, vaan vasta sunnuntaina purjehdit kotisatamaan. Tästä tulee 2 yöpymistä ja 3 venepäivää.
Jos sinulla on purjehduskokemusta kilpailuista, älä kirjaa sitä tähän, vaan tee erillinen liite.

5. Hakijan meriitit miehistön jäsenenä
Mikäli hakija on osallistunut purjehduksiin miehistön jäsenenä ja pitää niitä hyödyllisenä lisänä hakemukseen, nämä voi mainita tässä kohdassa. Hakijan rooli miehistössä tulee selvittää.
Jos sinulla on purjehduskokemusta kilpailuista, älä kirjaa sitä tähän, vaan tee erillinen liite.

6. Veneilyyn liittyvät tutkinnot
Mikäli hakijalla on veneilyyn liittyviä tutkintoja, on ne syytä mainita tässä kohdassa. Tutkintotodistuksista liitetään kopiot hakemukseen. Hakijan on hyvä ottaa huomioon, että esimerkiksi varusmiespalvelus tietyissä aselajeissa saattaa itsessään sisältää veneilyyn liittyviä tutkintoja.

7. Hakijan toiminta pursiseuroissa
Yhdistyksen sääntöjen mukaan jäseneksi hyväksyttävältä edellytetään vähintään viiden vuoden jäsenyyttä rekisteröidyssä pursiseurassa. Mikäli pelkän jäsenyyden lisäksi hakijalla on ollut luottamustoimia seuroissa, on ne hyödyllistä selostaa tässä kohdassa.

8. Toiminta veneilyyn liittyvissä organisaatioissa
Edelleen hakijan on hyödyllistä selostaa, mikäli vesillä liikkumisharrastus on ulottunut toimintaan, joka liittyy muuhun veneilyyn ja vesillä liikkumiseen. Esimerkkeinä käyvät toiminta vapaaehtoisessa meripelastustyössä, purjehduskouluttajana jne.

9. Muu harrastustoiminta
Mikäli hakija katsoo selostuksen muusta harrastustoiminnasta olevan hakemukselle eduksi, hakija voi tuoda tämän esille tässä kohdassa.

10. Veneilyharrastukseni kehityssuunnitelma
Hakijan toivotaan kertovan, millaisia suunnitelmia hänellä on matkapurjehduksen osalta tuleville vuosille. Onko esimerkiksi konkreettisia matkapurjehdus- tai kouluttautumissuunnitelmia.

 11. Mitkä ovat ympäristöarvosi ja miten toteutat niitä
Merikarhut on matkaveneilyssä maamme eturivin ympäristötoimija. Olemme kiinnostuneita tietämään, mitkä ovat hakijan omat ympäristöarvot ja miten hakija niitä käytännössä toteuttaa. Vapaamuotoinen selostus.

12. Valmiutesi hoitaa matkalla veneen korjauksia
Hakijaa pyydetään selostamaan, mitä hän pystyy tekemään, mikäli matkapurjehduksella syntyy ongelmia tai veneeseen tulee vaurioita. Eli hallitseeko hakija moottorin perusongelmien ratkaisemisen, sähkövikojen korjaamisen, purjekorjaukset jne.

13. Kiinnostus toimia Merikarhujen yhdistystoiminnassa
Merikarhutoiminta perustuu talkoohenkeen. Hakijan tulee kertoa, miten hän aikoo antaa oman panoksensa sekä millaisia taitoja ja valmiuksia hänellä tähän on.

Kaavakkeella on eritelty ne keskeiset toimintamuodot, joiden osalta toivotaan hakijan ilmoittavan kokemustaan ja/tai kiinnostustaan. Mahdollisen jäsenyyden myötä hakijaan tullaan tämän perusteella ottamaan yhteyttä.

14. Lisätietoja
Vapaamuotoinen osio, jossa hakija voi edelleen selostaa tai tarkentaa hakemuksen tueksi asioita, joita ei kenties ole ollut tilaisuus selostaa muualla tässä hakemuksessa. Jäsenten 18 – 29 –vuotiaat nuoret voivat tässä kohdin kertoa lisäansioistaan kuten osallistumisesta merikarhutilaisuuksiin.

15. Olen käynyt tutustumassa merikarhusatamaan
Yhdistys järjestää vuosittain viikonlopun, milloin jäsenellä on mahdollisuus kutsua satamaan yhdistykseen kuulumaton vene ja sen miehistö. Mikäli hakija on osallistunut tällaiseen tapahtumaan, pyydetään kertomaan mihin satamaan vierailu suuntautui ja kenen kutsumana.

16. Perehdytystilaisuudet
Merikarhut ry järjestää keväällä kaksi perehdytystilaisuutta joista toinen on luentosalissa ja toinen saaritukikohdassa. Tilaisuuksien tavoitteena on myös tutustua muihin merikarhuihin.

17. Lausunnon antajat
Hakijan on löydettävä kolme Merikarhut ry:n jäsentä, jotka hakija osoittaa hakemuksessaan lausunnon antajiksi sekä heidän yhteystietonsa. Yhdistyksen toimisto ottaa hakemuksen saatuaan yhteyttä nimettyihin lausunnon antajiin ja toimittaa heille kopiot hakemuksesta. Aikanaan lausunnot liitetään hakemuksiin ja käsitellään ehdottoman luottamuksellisina.

Lausunnon antajat tulisi valita huolella ja mieluiten, mikäli mahdollista, sellaisista henkilöistä, joiden kanssa hakijalla on yhteisiä purjehduksia. Perheenjäsenyys muodostaa jääviyden antaa lausunto. Perheenjäseneksi luetaan vanhemmat, isovanhemmat, veljet ja siskot. Jos hakijan on asuinpaikasta tai muusta vastaavasta syystä johtuen vaikea löytää kolmea suosittelijaa, hän voi ottaa yhteyttä merikarhutoimistoon.

Venettä koskevat liitteet
Tämä koskee vain varsinaista jäsenyyttä, ei nuorisojäsenhakemusta. Hakijan tulee täyttää yhdistyksen venerekisteröintihakemus. Edelleen hakijan tulee liittää kopio voimassa olevasta venetodistuksesta sekä Trafin antama voimassaoleva ja ajantasainen venerekisteritodistus. Hakijaa pyydetään huolellisuuteen selvittäessään rekisteröintihakemuksessa veneensä omistussuhteita.

Sääntöihin tutustuminen, riittävät tiedot yhdistyksestä jne.
Sääntöihin tutustuminen ja lausunnon antajien kanssa keskustelu on hyödyllistä hakijan arvioidessa oikeaa ajoitusta jäseneksi haulleen sekä luonnollisesti sitä, täyttyvätkö hakijan kohdalla yhdistyksen muodolliset jäsenkriteerit.

Toivomme menestystä hakemuksellesi