Yhdistyksen säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Merikarhut - Sjöbjörnarna ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki

2 § Tarkoitus ja toiminta
Yhdistyksen tarkoituksena on:
a) herättää ja vahvistaa merimatkailun ja matkapurjehduksen harrastusta sekä eri tavoin laajentaa mahdollisuuksia tällaisten matkojen tekemiseen,
b) olla maan purjehdus- ja moottoriveneyhdistysten matkapurjehduksista kiinnostuneiden jäsenten välisenä yhdyssiteenä,
c) toimia merikelpoisten veneiden aikaansaamiseksi ja edistää niiden hoidon ja varusteiden tuntemusta,
d) toimia merimieskunnon ja navigointitaidon kehittämiseksi,
e) levittää kulkuväyliä ja satamia koskevaa tietoutta, ja
f) hankkia ja hoitaa purjehduskelpoisten vesien varsilla sijaitsevia kiinteistöjä, jotka ovat lähinnä tarkoitettuja satamapaikoiksi matkapurjehdusten yhteydessä.

Edellä mainittujen päämääriensä toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, esitelmä- ja esittelytilaisuuksia, yhteispurjehduksia, purjehtijain tapaamisia yms., harjoittaa julkaisutoimintaa ja pyrkii yhteistoimintaan muiden yhteenliittymien sekä viranomaisten kanssa.

3 § Kieli
Yhdistyksen viralliset kielet ovat suomi ja ruotsi

4 § Jäsenyys
1. Yhdistyksen jäseniä ovat:
a) vuosijäsenet
b) puolisojäsenet
c) pysyväiset jäsenet
d) kunniakommodori, kunniajäsenet ja yhdistyksen kutsumat jäsenet.

2. Jäseneksi valitsemisen suorittaa hallitus.
Jäsenvalinnassa on jäsenvalintavuonna 18-29 vuotiaat yhdistyksen jäsenten lapset asetettava etusijalle valittaessa uusia jäseniä. Näin valitun jäsenen kirjoittautumismaksun päättää vuosikokous.
Yhdistyksen jäsenen aviopuoliso voidaan valita yhdistyksen puolisojäseneksi, mikäli he yhdessä sitä hakevat. Puolisolta ei vaadita muita edellytyksiä kuin sopivuus yhdistyksen jäseneksi. Puolisojäseneksi valittu on vapaa kirjoittautumismaksuista. Puolisojäsenen mahdollinen uusi puoliso ei voi tulla valituksi puolisojäseneksi. Aiemmin toisin valittu puolisojäsen säilyttää jäsenyytensä.

3. Jäsenen tulee suorittaa yhdistykselle ennen toukokuun 1. päivää kuluvan tilivuoden osalle vahvistetut maksut. Jäsen, joka ei ole suorittanut säädettyä maksua kahden kuukauden kuluessa kehotuksen saatuaan, voidaan hallituksen harkinnasta riippuen erottaa yhdistyksestä.

4. Jäsen, joka on ennen 1.5.2002 vähintään 30 peräkkäisen vuoden aikana suorittanut vahvistetut vuosimaksut, tulee pysyväiseksi jäseneksi ja vapautuu enemmistä vuosimaksuista. Pysyväisjäseneksi tulee myös jäsen, joka ennen 1.5.2002 on suorittanut yhdellä kertaa maksun, jolla hän tulee aiemmin suorittamiensa vuosimaksujen lisäksi suorittaneeksi yhteensä 30 vuoden vuosimaksut. Kertamaksua maksettaessa vuosimaksuksi katsotaan maksuhetkellä voimassaoleva vuosikokouksen vahvistama vuosimaksu.

5. Kunniakommodori, kunniajäsenet ja yhdistyksen kutsumat jäsenet valitaan yhdistyskokouksessa hallituksen tehtyä asiasta ehdotuksen. Jotta päätös olisi pätevä, vaaditaan että vähintään kaksi kolmasosaa läsnä olevista on siitä yhtä mieltä. Täten valitut jäsenet ovat vapaita kaikista yhdistykselle tulevista maksuista.

6. Jäsenen tulee edistää yhdistyksen päämääriä ja toimintaa sekä noudattaa voimassaolevia sääntöjä, määräyksiä ja ohjesääntöjä. Hänen on noudatettava hyviä merimiestapoja, käyttäydyttävä herrasmiehen tavoin merellä ja satamissa sekä autettava parhaansa mukaan hädässä olevia merenkulkijoita.

7. Jäsen, joka käyttäytymällä sopimattomasti, väärinkäyttämällä yhdistyksen jäsenyydestä seuraavia oikeuksia ja etuja tahi muulla tavoin vahingoittaa yhdistyksen mainetta tai toimintaa, voidaan erottaa yhdistyksestä hallituksen päätöksellä, mikäli vähintään kuusi hallituksen jäsentä kannattaa tällaista päätöstä.

5 § Hallitus
1. Yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus. Vuosikokous valitsee hallituksen, johon kuuluvat puheenjohtajana kommodori, varapuheenjohtajina kaksi varakommodoria sekä yhdeksän muuta jäsentä. Kommodorin tulee olla Suomessa asuva henkilö.

2. Hallituksen jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain on erovuorossa kommodori tai jompikumpi varakommodoreista sekä hallituksen jäsenistä kolmannes tai lähinnä kolmannes, eikä näitä voida välittömästi valita samaan tehtävään uudelleen lukuun ottamatta kommodoria, joka voidaan valita kerran uudelleen.

Mikäli hallituksen jäsen eroaa tehtävästään kesken vaalikauden, valitaan hänen tilalleen uusi jäsen vaalikauden loppuun eikä tällä ole vaikutusta tilalle tulleen uuden jäsenen vaalikelpoisuuteen eronneen jäsenen vaalikauden päättyessä.

3. Hallitus perustaa avukseen tarpeelliseksi katsomiaan toimielimiä ja nimittää niiden jäsenet sekä valitsee yhdistyksen sihteerin ja taloudenhoitajan.

4. Hallitus määrää itse työjärjestyksensä. Hallitus vahvistaa tarvittavat järjestyssäännöt ja ohjeet jäsenistölle ja toimielimille. Hallitus päättää palvelukseen otettujen henkilöiden työsuhteiden ehdoista.

5. Hallitus voi määrätä vuosittain maksun yhdistyksen jäsenilleen tarjoamista palveluksista.

6. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsumana ja on päätösvaltainen mikäli puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi kuusi jäsentä on läsnä.

6 § Yhdistyksen johto ja nimen kirjoittaminen
Kommodori johtaa puheenjohtajan ominaisuudessa yhdistyksen ja hallituksen kokouksia, sekä mikäli hän haluaa, myös kaikkien komiteoiden kokouksia. Hän toimii matkapurjehduksilla ja purjehtijain tapaamisissa yhdistyksen laivueen komentajana. Hänen ollessa estyneenä tulee ensin virkavuosiltaan vanhempi varakommodori hänen tilalleen. Mikäli tämä varakommodori on estyneenä, tulee toinen varakommodoreista kommodorin tilalle. Mikäli myös molemmat varakommodorit ovat estyneitä, valitaan joku hallituksen jäsen edustamaan kommodoria.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa joku kommodoreista yhdistyksen sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

7 § Tilit
Yhdistyksen toimivuosi käsittää kalenterivuoden. Vuosikokous pidetään maaliskuun aikana. Hallitus antaa vuosikokoukselle kertomuksen yhdistyksen toiminnasta ja hallinnosta toimintavuodelta. Tilit päätetään 31 päivänä joulukuuta, ja ne on vuosikertomuksen ohella viimeistään kuukautta ennen kokousta jätettävä yhdistyksen tilintarkastajan ja mahdollisen toiminnantarkastajan tarkastettaviksi. Tilintarkastajan ja mahdollisen toiminnantarkastajan tulee viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta antaa hallitukselle tarkastuskertomus, johon sisältyy nimenomainen ehdotus siitä, onko tilivelvollisille myönnettävä vastuuvapaus.

8 § Vuosikokous
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
a) Kokouksen sääntöjen mukainen koollekutsuminen,
b) kahden läsnä olevan jäsenen valitseminen yhdessä puheenjohtajan kanssa tarkistamaan pöytäkirja,
c) kokouksen esityslistan hyväksyminen,
d) hallituksen vuosikertomus ja tilinpäätös,
e) tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan kertomukset,
f) kysymys vastuuvapaudesta hallitukselle,
g) kuluvan vuoden talousarvio ja tämän yhteydessä jäsenten kuluvan vuoden vuosimaksujen ja seuraavan vuoden kirjoittautumismaksujen vahvistaminen
h) hallituksen vaali 5§:n määräysten mukaisesti,
i) tilintarkastajan ja vuosikokouksen niin päättäessä myös toiminnantarkastajan ja näiden varamiesten vaali ja
j) muut esityslistassa mainitut asiat.

9 § Ylimääräinen kokous
Ylimääräinen yhdistyskokous on kutsuttava koolle jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, kokous niin päättää tai jos vähintään 20 jäsentä tai 1/10 osa äänioikeutetuista jäsenistä on sitä kirjallisesti pyytänyt tiettyä ilmoitettua asiaa varten. Viime mainitussa tapauksessa on kokous pidettävä kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä, ei kuitenkaan kesä-elokuussa. Ylimääräisessä yhdistyskokouksessa käsitellään ainoastaan kutsussa mainitut asiat.

10 § Kokouskutsu
Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle hallituksen toimesta vähintään 10 päivää ennen kokousta. Kirjallinen kutsu lähetetään jäsenille kirjeenä tai sähköpostilla osoitteeseen, jonka hän on ilmoittanut yhdistyksen jäsenluetteloon.

11 § Veneet
Jäsenen yksin tai vähintään puoliksi omistama tai useamman jäsenen yhdessä omistama matkapurjehdukseen sopiva vene, joka on otettu ja katsastettu sellaisen pursiseuran tai veneily-yhdistyksen venerekisteriin, jolla on asianmukainen lupa käyttää erityistä pursiseuralippua tai joka vastaavasti on otettu Svenska Seglarförbundetin jäsenseuraan tai vastaavaan muuhun ruotsalaiseen rekisteriin, voidaan omistajan pyynnöstä ja hallituksen harkinnasta riippuen merkitä yhdistyksen veneluetteloon.

Mikäli veneen omistaja laiminlyö seuran antamien, katsastusta koskevien määräysten noudattamisen tai mikäli todetaan, että vene ei ole merikelpoisessa kunnossa tai muita painavia syitä on olemassa, voi hallitus varattuaan omistajalle tilaisuuden antaa lausuntonsa, poistaa veneen luettelosta.

12 § Lippu ja veneen nimi
Yhdistyksellä on oma lippunsa. Yhdistyskokous vahvistaa lipun ja sen muunnokset. Lippua käytetään yhdistyksen lippuohjesäännön sisältämien lähempien määräysten mukaisesti.

Yhdistyksen luetteloon merkityn veneen tulee olla varustettu helposti näkyvällä nimellä.

13 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen sekä kiinteän omaisuuden myyminen
Näiden sääntöjen muuttaminen voi tapahtua vain kahden peräkkäisen kokouksen päätöksellä, jolloin edellytetään, että vähintään kaksi kolmasosaa läsnä olevista on ollut yhtä mieltä. Toisen näistä kokouksista on oltava vuosikokous ja jälkimmäinen kokouksista saadaan pitää aikaisintaan kuukauden kuluttua edellisestä. Samat määräykset koskevat päätöstä yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen omistaman kiinteistön myymisestä tai vuokraamisesta on päätettävä yhdistyksen kokouksessa ja vähintään kahden kolmasosan läsnä olevista on oltava asiasta yhtä mieltä. Yhdistyksen purkautuessa on sen säästyneet varat luovutettava Suomen Meripelastusseuralle tai johonkin yhdistyksen toimintamuotoja lähellä olevaan tarkoitukseen.

14 § Yhdistyslaki
Muutoin sovelletaan voimassa olevaa yhdistyksistä annettua lakia.

Yhdistysrekisterin hyväksymä marraskuun 24 p:nä 1982.
Sääntöjen 4, 5, 6 ja 13§:en muutos rekisteröity yhdistysrekisteriin toukokuun 21 p:nä 1997.
Sääntöjen 4 § kohtien 2 ja 4 muutos rekisteröity yhdistysrekisteriin marraskuun 20 p:nä 2001.
Sääntöjen 4 § kohdan 2, 10 § ja 11 § muutos rekisteröity yhdistysrekisteriin tammikuun 22 p:nä 2010.
Sääntöjen 5 § kohdan 1 muutos rekisteröity yhdistysrekisteriin helmikuun 10 p:nä 2011.
Sääntöjen 4 § kohdan 2, 5 § kohtien 1 ja 2, 6 §, 7 §, 8 §, 9§ ja 11 § muutos rekisteröity yhdistysrekisteriin  heinäkuun 1. pnä 2013
Sääntöjen 11 § muutos rekisteröity yhdistysrekisteriin marraskuun 12 p:nä 2015.