Båtregistreringsansökning

Fields marked with an * are required

Här nedan finns den elektroniska blanketten för båtregisteransökan. Fyll i blanketten.

Den ifyllda blanketten för medlemsansökan sänds automatiskt till sökandens e-post när du klickar på knappen Blanketten ifylld som finns i slutet av blanketten. De uppgifter som anlänt till din e-post ska du inom utsatt tid vidarebefordra till Sjöbjörnskansliet på adressen info@merikarhut.fi. Om du vill bearbeta dina uppgifter, så är detta möjligt endast i läget Vidarebefordra.

Båtregisteruppgifterna kan du vidarebefordra till Sjöbjörnskansliet genom att antingen skicka separat e-post eller att kopiera in dessa uppgifter efter dina medlemsansökningsuppgifter.

Blanketten kan tyvärr ännu inte mellansparas.

 

Uppgifter om båtägaren:

Ägare 1

Ägare 2

Uppgifter om båten:

Kort redogörelse över båtens skick och sjöduglighet samt dess navigations- och räddningsutrustning

Särskilda villkor för registrering i Sjöbjörnsregistret:

Ovan angivna ägare överensstämmer både med ägaruppgifterna i M 1. agistratens båtregister och SBF:s (tidigare FSF/FBF) båtregister:

Kopior av giltiga certifikat (både SBF:s och Magistratens) ges till kansliet antingen som bilagor till ansökan eller omedelbart efter att båten besiktigats. I registret upptas permanent endast båtar för vilka certifikat har levererats.

En sjöbjörnsbåt ägs av en, eller ägs minst till hälften av en, eller ägs av flera medlemmar tillsammans. Även medlemmarnas makar kan vara delägare.

Båtar med sponsorer, företag m.m. som ägare eller delägare godkänns inte för registret. Aktivt arbete för sponsorer o.d. (flaggor, banderoller, utdelning av broschyrer, evenemang etc.) är i ingen form tillåtet i sjöbjörnshamnarna.

Båtens akterflagga bör enligt våra stadgar vara antingen Finlands (segelförenings) eller Sveriges flagga.

Båtens format (deplacement, djupgående, bredd eller vindfång) kan utgöra hinder för registrering. Snabbgående, s.k. planande båtar godkänns inte för registret.
Om så önskas kan en förhandsförfrågan om båtens lämplighet för sjöbjörnsregistret riktas till styrelsen.

Ifall ändringar i de uppgifter som ingår i denna ansökan uppstår bör uppgift därom ges till sjöbjörnskansliet.

Genom att per e-post tillställa denna ansökan Sjöbjörnarnas styrelse intygar jag att alla uppgifter som lämnats ovan är korrekta. Om uppgifterna ändras eller från början skiljer sig väsentligt från de ursprungliga uppgifterna kan båten strykas ur registret genom beslut av styrelsen.

När du har fyllt i alla uppgifterna i blanketten sänder du dem till din e-post genom att trycka på knappen Blanketten ifylld som finns nedan.