ALLMÄNT OM BLANKETTEN OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTTET

2.9.2021

Ansökningsblanketten är avsedd för sökande som söker ordinarie medlemskap samt också för barn till sökande som söker ordinarie medlemskap, som under invalsåret är i åldern 18-29 år. I blankettens övre högra hörn antecknas vilketdera medlemskapet ansökan gäller.

Medlemsansökan för maka/make följer ovan nämnda ansökan med några undantag, där direktiven följs till tillämpliga delar. I detta sammanhang bör konstateras att maka/make-medlemskap enligt våra stadgar kan sökas av ordinarie medlems äkta hälft. Registrerat parförhållande jämställs med äktenskap.

När det gäller sjöbjörnsföräldrars invalsåret 18–29-åriga barn bör beaktas att, i punkt 4 antecknar en ungdom endast långfärdsseglatser där han/hon har varit skeppare utan föräldrarnas närvaro i båten. Dessutom till ansökan skall fogas en förälders separata bilaga där ungdomens förmåga att på egen hand verka som skeppare på en sjöbjörnsbåt framgår. Om denna bilaga finns inget särskilt omnämnande in blanketten. I punkt 15 kan unga berätta om bl a sin tidigare aktivitet i sjöbjörnsverksamheten.

Ansökan levereras till Sjöbjörnskansliet inom utsatt tid.

I det följande behandlas ansökningsblankettens punkter i nummerordning. I fall av att punkterna ger anledning till tilläggsfrågor kan Du kontakta kansliet.

Sökandens personuppgifter
Du bör fylla i alla punkter.

1. Varför söker jag medlemskap
Fritt formulerade motiv för intresset att bli medlem i Merikarhut-Sjöbjörnarna ry.

2. Beskriv Ditt utvecklingsförlopp inom båtlivet
Fritt formulerad beskrivning på hur ditt båtliv har utvecklats under årens gång och med hurudana båtar Du förverkligat din hobby.

3. Dina långfärdsseglingar som enda befälhavare.
Den här punkten är en av de mest centrala av valkriterierna.

Den sökande ger här information om den längsta enhetliga seglatsen per säsong där han/hon varit skeppare. I ansökan anges start- och returhamn, seglatsens mest avlägsna punkt (är ofta också vändpunkt) samt den enhetliga seglatsens totala längd.

Här bör Du säsongsvis redovisa för dina huvudsakliga långfärdsseglingar med avgångshamn och destination, mest avlägsna (ofta även vänd-) punkt och totaldistans för ifrågavarande sammanhängande seglats utan avbrott. För klarhetens skull ber vi dig också meddela den kortaste rutten enligt farleden (som kan användas av fritidsbåtar) för ifrågavarande seglats, med andra ord utan avstickare från den rakaste vägen. Dessutom skall du ange båttyp för ifrågavarande seglats.

På blanketten finns rum för fler seglatser än de senaste fem åren; av olika orsaker kan du ha haft mellanår i ditt båtliv och därför bör du redogöra för orsakerna till dessa samt ange de begärda uppgifterna för fem seglationsår.
Om Du har kappseglingserfarenhet, gör en separat bilaga om detta.

4. Säsongens totala seglatser
I den här punkten sammanräknas säsongens alla längfärdsseglatser där den sökande varit skeppare och ges uppgifter om rutter, nautiska mil samt övernattningarna i båten. Exempel på hur dagarna räknas: På fredag seglar du till hamn X, på lördag stannar du där och först på söndag seglar du till hemmahamnen. Detta blir 2 övernattningar och 3 båtdagar.
Om Du har kappseglingserfarenhet, gör en separat bilaga om detta.

5. Dina meriter som besättningsmedlem.
Om du har deltagit i seglatser som besättningsmedlem, och anser dessa stöda din ansökan, kan du ange dessa här. Din uppgift som besättningsmedlem skall anges.
Om Du har kappseglingserfarenhet, gör en separat bilaga om detta.

6. Båtsportexamina.
Om du har avlagt båtsportexamina, är det skäl att uppge dessa här. Kopior på intyg/diplom bifogas ansökan. Det är skäl att observera att i värnpliktstjänstgöringen inom vissa vapenslag kan ingå examina som berör båtsporten.

7. Din verksamhet inom segelföreningar
Enligt föreningens stadgar för att kunna bli godkänd som medlem bör du ha varit medlem i minst fem år i en registrerad segelförening. Om du utöver detta också haft förtroendeuppgifter inom föreningar bör du ange dessa här.

8. Din verksamhet inom båtsportorganisationer
Under denna punkt kan du redogöra för annan båtsportverksamhet som du sysslat med. Till exempel om du verkar inom den frivilliga sjöräddningen eller verkar som segellärare m.m.

9. Annan fritidsverksamhet
Om du anser att annan fritidsverksamhet kan befrämja din ansökan, kan du redogöra för den/dem här.

10. Mina framtidsplaner inom båtsportverksamheten.
Den sökande ombeds berätta vilka planer han/hon har för de kommande årens långfärdsseglatser. Finns det till exempel konkreta långfärds- eller skolningsplaner?

11. Vilka är dina miljövärden och hur förverkligar Du dem.
Merikarhut-Sjöbjörnarna ry är en av landets främsta miljöförespråkare inom långfärdsbåtlivet. Därför är vi intresserade av att få vetskap om dina egna miljövärden och hur du i praktiken förverkligar dem. Fritt formulerad redogörelse.

12. Dina färdigheter att under gång utföra reparationer
Den sökande ombeds berätta vad han/hon kan göra ifall det uppstår problem på långfärdsseglatsen eller om båten skadas Klarar den sökande av att lösa de vanligaste motor- och elfelen samt att reparera segel?

13. Intresse av att delta i Sjöbjörnarnas föreningsverksamhet
Sjöbjörnsverksamheten bygger på talkoanda. Den sökande bör berätta på vilket sätt han/hon tänker göra en insats för verksamheten samt vilka kunskaper och färdigheter han/hon har för detta.

På blanketten finns de centrala verksamhetsområdena beskrivna och den ökande bör meddela sin erfarenhet och/eller sitt intresse. I och med att medlemskapet godkänts kommer den sökande att kontaktas på basen av detta.

14. Tilläggsuppgifter
Här kan du till stöd för din ansökan framföra och specifiera fakta vilka eventuellt inte kommit fram på annan plats i denna ansökan. 18–29-åringarna kan här berätta om extra meriter som ex. deltagande i olika sjöbjörnsevenemang.

15. Jag har besökt och bekantat mig med en Sjöbjörnshamn.
Föreningen erbjuder årligen ett veckoslut där en medlem kan inbjuda en utomstående båt och besättning att besöka och bekanta sig med föreningen och hamnen. Ifall du har deltagit i ett sådant tillfälle ber vi dig namnge hamnen och vem som inviterat dig.

16. Introduktionsträffar
Sjöbjörnarna r.y. arrangerar två introduktionsträffar under våren: den ena i en föreläsningssal och den andra i en skärgårdshamn. Syftet med träffarna är också att deltagarna ska ha möjlighet att lära känna andra sjöbjörnar.

17. Givare av utlåtande
Du behöver tre medlemmar som givare av utlåtande. Deras namn och kontaktuppgifter antecknar du i din ansökan. Föreningens kansli tar kontakt med dessa personer som, efter att din ansökan kommit, får en kopia av desamma. Deras utlåtanden bifogas din ansökan och behandlas strikt konfidentiellt.
Givare av utlåtande bör väljas med omsorg och helst om möjligt av sådana personer som du har haft gemensamma seglatser med.
Familjemedlem kan inte ge utlåtande på grund av jävighet. Som familjemedlem betraktas föräldrar, far/morföräldrar, bröder och systrar.
Om den sökande på grund av boningsort eller liknande orsak har svårt att finna tre förespråkare är det skäl att kontakta sjöbjörnskansliet.

Bilagor gällande båten
Denna gäller bara ordinarie medlemskap, inte ungdomsmedlemskap. Du bör fylla i föreningens båtregisterblankett som bifogas denna ansökan. Dessutom bör bifogas kopia på giltigt båtcertifikat utfärdat av din segelförening samt giltigt båtregistreringsbevis utfärdat av Trafi. Ägoförhållandet till båten bör noggrant redovisas.

Jag har bekantat mig med stadgar och direktiv osv.
Genom att bekanta dig med stadgarna och diskutera med givarna av utlåtandet får du nyttig information för att avgöra om det är rätt tidpunkt för dig att söka medlemskap samt om du uppfyller föreningens formella medlemskriterier.

Vi önskar dig framgång med din ansökan