Merikarhuveneet

Merikarhuveneeksi hyväksytään kiireettömään matkaveneilyyn soveltuva vene. Veneen on oltava sellaisen pursiseuran tai veneily-yhdistyksen venerekisterissä, jolla on asianmukainen lupa käyttää erityistä pursiseuralippua ja on vuosittain katsastettu.  Myös Svenska Seglarförbundetin jäsenseuraan tai vastaavaan ruotsalaiseen rekisteriin merkitty vene voidaan hyväksyä yhdistyksen venerekisteriin. Veneen on oltava Merikarhut-Sjöbjörnarna ry:n jäsenen yksin tai vähintään puoliksi omistama tai useamman jäsenen yhdessä omistama ja perheveneilyyn soveltuva. Täten esimerkiksi yrityksen omistamaa venettä ei voida hyväksyä merikarhuveneeksi. Yhden perheen (vanhemmat ja lapset) omistuksessa olevan veneen kaikkien omistajien ei tarvitse olla yhdistyksen jäseniä. Kunkin veneen omistajaksi ilmoitetun merikarhun tulee suorittaa ensimmäisen veneen rekisteröintimaksu. Tämä sääntö ei koske yhteisomistajana olevaa puolisojäsentä. Jokaisesta veneestä maksetaan vuosittain yksi venemaksu.

Tyypillinen merikarhuvene on matkaveneilyyn soveltuva, turvallinen ja asianmukaisesti varustettu vene, joka kaikissa tilanteissa on veneen päällikön ja hänen perheensä hallittavissa.

Matkaveneilyn luonteeseen kuuluu kiireettömyys. Tämän johdosta ei nopeakulkuista, ns. plaanaavaa venettä katsota sopivaksi merikarhuveneeksi. Maksiminopeus korkeintaan 12–15 kn. Nk. flybridge-venettä ei hyväksytä merikarhuveneeksi.

Veneen erityisen suuri koko (suuri uppouma, syväys, pituus, leveys, tuulipinta tai korkeus) saattaa aiheuttaa ongelmia ja vaaratilanteita satamalaitteille tai muille merikarhuveneille. Tämän vuoksi kohtuuttoman suuria veneitä ei hyväksytä rekisteriin.

Päätöksen veneen merkitsemisestä yhdistyksen venerekisteriin tekee harkintansa mukaan yhdistyksen hallitus.

Hallitus voi myös erityisistä syistä harkita suurikokoisen veneen hyväksymistä yhdistyksen venerekisteriin. Tällaiset veneet, eli ns. suuret purret merkitään veneluetteloon kahdella tähdellä ja käyttävät MK-satamissa saalingissaan suuren merikarhuveneen lippua.

Viittaus aiemmin hyväksyttyyn venetyyppiin ei velvoita hallitusta hyväksymään venettä merkittäväksi venerekisteriin. Jos hankintasuunnitelmissa oleva vene ei selvästi ole edellä mainitut vaatimukset täyttävä, tulisi hallituksen kantaa rekisteröintiin tiedustella ennen kuin veneen hankinnasta lopullisesti päätetään.

Veneiden tunnistamiseksi merikarhusatamissa tulee veneen nimen olla nähtävissä myös maista käsin ja merikarhulipun on aina oltava nostettuna.

Purjehduskauden aikana voi tilapäisen venetodistuksen normaalitapauksissa saada yhdistyksen toimistosta.

Veneen päällikkö ja miehistö

Veneen kantaessa yhdistyksen lippua on yhdistyksen jäsenen oltava sen päällikkönä. Veneessä tulee olla voimassa oleva venetodistus siitä seurasta, jonka venerekisteriin vene on merkitty.

Veneen miehistön muodostaa ensisijaisesti päällikön perhe. Veneen päälliköllä on kuitenkin oikeus tuoda veneessään merikarhusatamiin myös vieraitaan, joiden käyttäytymisestä hän on tällöin vastuussa. Merikarhusatamia ei kuitenkaan ole tarkoitettu käytettäväksi edustustarkoituksiin eikä liiketuttavien kestitykseen.

Suuret purret Merikarhuvenerekisteriin

Ns. suuri pursi on matkaveneilyyn hyvin soveltuva, Merikarhuhengen mukainen vene, jota ei kokonsa puolesta voida hyväksyä Merikarhuvenerekisteriin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että veneen koko ylittää pituudeltaan ja/tai painoltaan ja/tai leveydeltään ja/tai korkeudeltaan ne kriteerit, joiden perusteella rekisteröinti voitaisiin tehdä. (Suuruusluokka yli 13,75 m/4,2 m/13,5 tn). Näiden kriteerien taustalla ovat mm. Merikarhusatamien kapasiteettiin, rakenteisiin ja turvallisuuteen liittyvät seikat, sekä jäsenkyselyn palaute.

Suurten pursien rekisteröinnille yhdistyksen venerekisteriin on ollut selkeä tarve, perustuen saatuun palautteeseen, sekä jäsenistön yhä pidemmälle niin ajallisesti kuin matkallisesti suuntautuviin matkapurjehduksiin. Onhan Merikarhut ideologialtaan perustamiskirjansa mukaan ”matkapurjehtijain yhdistys”.

Tämän tarpeen pohjalta hallitus on työstänyt ja luonut suuntaviivat ns. suurten pursien rekisteröintipolitiikalle. Myös suorat palautteet on pyritty huomioimaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Suuria pursia voidaan hyväksyä jatkossa Merikarhuvenerekisteriin, edellyttäen, että tietyt ehdot ja edellytykset täyttyvät. Lisäksi veneiden koko huomioiden on asetettu joitakin rajoituksia.

Toimintamalli ja rajoitukset alla tiivistettynä:

 1. Kaikki ne satamat ovat käytettävissä, joissa vallitsevat ja tulevat olosuhteet huomioiden on turvallinen ankkurointimahdollisuus.
 2. Isot veneet saavat kiinnittyä haalauspoijuihin, mikäli se ei aiheuta vaaraa tai haittaa sataman muille käyttäjille.
 3. Iso vene ei milloinkaan kiinnity laiturirakenteisiin.
 4. Iso vene voi kiinnittyä laiturin kohdalle, mikäli kiinnitys voidaan tehdä kalliokiinnityslenkkeihin. Lisäksi satamakarttoihin on merkitty nuolin kiinnityskohtia laiturialueen ulkopuolelta mistä löytyy kalliolenkkejä ja näihin kohtiin kiinnittyminen on sallittua.
 5. Ison veneen perä voidaan kiinnittää poijuun, jos se on mahdollista ja sääolosuhteet sen sallivat. Muussa tapauksessa käytetään omaa ankkuria.
 6. Veneen päällikkö on aina vastuussa veneensä kiinnityksestä ja ison veneen päällikön tulee erityisen huolellisesti harkita oman veneensä turvallista kiinnittymistä siten, ettei siitä ole vaaraa satamalaitteille tai muille veneille.
 7. Missään olosuhteissa ankkurointi tai poijukiinnittyminen ei saa olla esteenä muiden veneiden turvalliselle kiinnittymiselle tai manööveeraukselle satama-alueella sekä turvalliselle saapumiselle tai poistumiselle alueelta, myös pimeällä.
 8. Ison veneen rekisteröintiä haetaan normaaliin tapaan venerekisteröintilomakkeella.
 9. Ison veneen rekisteröinnin yhteydessä ankkurointivarustukseen kiinnitetään erityistä huomiota (hakemuksen kohta ”tietoja veneen soveltuvuudesta matkaveneeksi”).
 10. Monirunkoveneitä voidaan hyväksyä rekisteröitäväksi. Ne ovat kuitenkin aina ns. isoja veneitä ja monirunkoveneillä ei ole oikeutta kiinnittyä laiturin kohdalle
 11. Hallitus hyväksyy rekisteröinnin tapauskohtaisesti, toistaiseksi.
 12. Hyväksytty vene merkitään yhdistyksen venerekisteriin erillisellä merkinnällä ja vene saa erillisen suuren purren viirin. Vene on rekisteröity ainoastaan kyseisen jäsenen käyttöön.
 13. Ison veneen vuosimaksu on veneen leveyden mukaan, ei erillistä maksuluokkaa isoille veneille.

Lopuksi. Mikäli olet hankkimassa uutta venettä ja olet epävarma sen rekisteröitävyydestä Merikarhuvenerekisteriin joko perinteiseen tapaan tai ns. suurena purtena, voit aina tiedustella asiaa tai pyytää siitä ennakkopäätöstä.

Vahvistettu hallituksen kokouksessa 1.3.2022